skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ РЕДОВА ВОЖЊЕ

На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17), чланова 10. и 11. Одлуке о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 10/17) и члана 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број 12/17), Oдјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију Oпштинске управе Станари, расписује:

 

Ј А В Н И    П О З И В

за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија  на подручју општине Станари

 

I. ПРЕДМЕТ УСКЛАЂИВАЊА

Покреће се поступак усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари, за регистарску 2018/2019. годину.

II. ОПШТИ УСЛОВИ

У поступку усклађивања редова вожње на подручју општине Станари могу учествовати сви заинтересовани превозници који испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17; у даљем тексту: Закон), Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари („Службени гласник општине Станари“ број 10/17; у даљем тексту: Одлука) и Правилником о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Станари (,,Службени гласник општине Станари“, број 12/17; у даљем тексту: Правилник).

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Пријављени приједлози редова вожње морају имати једнак број полазака и симетричан број аутобуских стајалишта на траси линије у оба правца саобраћања.

Приједлози редова вожње морају бити израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком и Правилником и прописима из области безбједности саобраћаја.

IV. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Превозник, уз захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (фирма, тачна адреса сједишта, број телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица), доставља:

 • лиценцу превозника за обављање јавног линијског превоза путника на територији општине Станари, у складу са чланом 9. Закона,
 • извод из лиценце,
 • легитимацију за возаче моторних возила,
 • овјерену копију регистрације предузећа, односно дозволе за рад самосталног предузетника,
 • увјерење или овјерену копију увјерења о измиреним пореским обавезама директних и индиректних пореза (не старије од 30 дана ),
 • за линије које ће се одржавати у кооперацији, превозник је дужан доставити Уговор о кооперацији који је у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају,
 • приједлог реда вожње, овјерен и потписан од стране превозника на прописаним обрасцима,
 • примјерак уплатнице за трошкове поступка усклађивања и регистрације редова вожње.

V. РОК И НАЧИН ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовани превозници потребну документацију са Захтјевом за усклађивање и регистрацију  редова вожње дужни су доставити лично у Шалтер салу Општинске управе Станари или препоручено путем поште,  најкасније до 15.03.2017. год. до 12:00 часова.

Захтјев са потребном документацијом доставити у запечаћеној коверти, са назнаком: „Општина Станари, Комисији за усклађивање редова вожње – НЕ ОТВАРАЈ“.

Приједлози редова вожње достављају се на сљедећи начин:

 • списак старих редова вожње без промјене, у 5 примјерака,
 • приједлоге старих редова вожње са промјеном, у 10 примјерака,
 • приједлог нових редова вожње, у 10 примјерака.

Превозници су обавезни доставити и све регистроване редове вожње, укључујући и општинске, односно регионалне редове вожње регистроване у регионалним привредним коморама, у једном примјерку.

VI. НАКНАДА

Приликом подношења пријаве приједлога редова вожње, превозници су дужни да изврше уплату новчане накнаде за трошкове провођења поступка усклађивања и регистрације редова вожње путем жиро-рачуна:

 • за сваки стари ред вожње, превозник је дужан да уплати 10 КМ по колони,
 • за сваки стари ред вожње са промјеном, превозник је дужан да уплати 20 КМ по колони,
 • за сваки предложени нови ред вожње, превозник је дужан да уплати 20 КМ по колони,
 • за сваки приговор, по једном предложеном реду вожње (одлазак и повратак), превозник који приговара, дужан је уплатити 50 КМ.

Накнаде са назнаком „Накнада у поступку усклађивања и регистрације редова вожње“ уплаћују се на рачун јавних прихода општине Станари број:

 • Нова банка: 555-30000196859-21

Врста прихода: 729124, шифра општине: 138.

VII. ДАТУМ И МЈЕСТО ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА

Усклађивање редова вожње је јавно и отворено за присуствовање превозника, осталих заинтересованих привредних друштава, предузетника и корисника услуга превоза, уз евидентирање писаног овлашћења за сваког од представника.

Отварање пристиглих пријава одржаће се у просторијама Општинске управе Станари, дана 15.03.2017.године са почетком у 12:00 часова.

У поступку усклађивања неће се разматрати:

 • неблаговремене и непотпуне пријаве,
 • пријаве које садрже приједлог редова вожње који нису израђени у складу са одредбама Закона, Одлуком, Правилником и прописима из области безбједности саобраћаја,
 • пријаве приједлога редова вожње превозника за које Комисија оцијени да превозник својим капацитетима не може обављати превоз на пријављеним редовима вожње које је пријавио самостално или у кооперацији са другим  превозником,
 • пријаве приједлога редова вожње превозника који није доставио доказ о извршеној уплати прописане накнаде за провођење поступка усклађивања редова вожње.

Усклађивање се врши на начин и по поступку прописаним Правилником.

VIII. ОБЈАВЉИВАЊЕ

Овај Јавни позив објавиће се на службеној интернет страници и огласној плочи општине Станари и путем Радија „Џунгла“ Добој.

Јавни позив за усклађивање редова вожње

Oдлука о јавном превозу

Правилник о усклађивању редова вожње

Back To Top