skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAREDBA O RADNOM VREMENU U DANE PRAZNIKA REPUBLIKE

Na osnovu člana 5, stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/15),  člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 4/15) i člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17), načelnik opštine Stanari, donio je

 

N  A  R  E  D  B  U

o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade

 u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

 

Član 1.

                U dane republičkih praznika: Međunarodni praznik rada-01. i 02. maj 2019. godine i Dan pobjede nad fašizmom-09. maj  2019. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
  2. Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
  3. Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje.

Član 2.

         Na dan Međunarodnog praznika rada -1. maja 2019. godine,  privredni i drugi subjekti ne rade, osim privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili  drugim propisima izričito dozvoljeno da rade.

Član 3.

Na drugi dan republičkog praznika-2. maja 2019. godine i na Dan pobjede nad fašizmom-09. maja 2019. godine mogu da rade:

  • svi privredni i drugi subjekti na području opštine, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova,
  • pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost u vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
  • privredni i drugi subjekti kojima je drugim zakonskim propisima izričito dozvoljeno da rade.

Član 4.

U dane republičkog praznika ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 5.

            U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima, Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari i Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 6.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku opštine Stanari“, zvaničnoj internet stranici opštine Stanari i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

Naredba o radnom vremenu u dane praznika Republike

PDF dokument

Back To Top