skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAREDBA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 90/17), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 3. Odluke o formiranju Opštinskog štaba za vanredne situacije Stanari (”Službeni glasnik opštine Stanari”, broj: 4/15) i člana 4. Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije, broj: 01-3/20 od 17.03.2020. godine, a na prijedlog Opšštinskog štaba za vanredne situacije načelnik opštine donosi

NAREDBU
o regulisanju rada udruženja građana na teritoriji opštine Stanari

Ovom Naredbom propisuju se način organizovanja rada udruženja građana na teritoriji opštine Stanari, osim Crvenog krsta, koja imaju sjedište ili kancelariju na teritoriji opštine Stanari, a u cilju prevencije širenja virusa korona “SARS-CoV-2” i “COVID-19” na teritoriji opštine Stanari, a za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti,  te zaštite i spasavanja stanovništva:

  1. 1. Do daljnjeg se ograničava rad udruženjima građana koji imaju sjedište ili kancelariju na teritoriji opštine Stanari na način da rad u svojim prostorijama mogu organizovati jedan dan sedmično u periodu od 8 do 12 časova uz poštovanje sledećih mjera:

–  organizovati rad sa minimalnim brojem potrebnih izvršilaca na licu

mjesta, a ostala lica uputiti na rad od kuće,

– na ulazu u sve službene prostorije udruženja, koje pružaju usluge

građanima, ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u

prostorijama udruženja, onemogućiti zadržavanje u prostorijama udruženja i

pravljenje dužih redova u zatvorenom prostoru,

– održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorima udruženja od

najmanje 1m uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

 

Ovo ograničenje se ne odnosi na Crveni krst opštine Stanari.

 

  1. 2. Zadužuju se udruženja iz tačke 1. da dostave Štabu infomaciju o danu kada su odlučili da rade.

3.Zadužuje se Komunalna policija da u provođenju ove Naredbe  obezbijedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

  1. Ova Naredba stupa na snagu odmah, a objaviće se u Službenom glasniku opštine Stanari.

 

                                                                                                 KOMANDANT ŠTABA ZA

                                                                                    VANREDNE SITUACIJE

                                                                           Dušan Panić s.r.

 

Back To Top