skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Еколошкe дозволe

  Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу РС, у склопу процедуре издавања грађевинске дозволе, инвеститор, за чији пројекат се сматра да има или може имати негативан утицај на животну средину, дужан је претходно прибавити еколошку дозволу.

  Еколошком дозволом налажу се мјере за спречавање или када то није изводљиво, смањење емисија у ваздух, воду и земљиште и спречавање стварања отпада, да би се остварио висок ниво заштите животне средине као цјелине. Издавање еколошке дозволе је дефинисано Законом о заштити животне средине чл. 80-110. (Службени  гласник РС, број 71/12; 79/15 и 70/20).

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  Ел. пошта: stambenokomunalno@opstinastanari.com

  КОЈЕ ВРСТЕ ПОГОНА И ПОСТРОЈЕЊА ТРЕБАЈУ ИМАТИ ЕКОЛОШКУ ДОЗВОЛУ?

  Правилником о пројектима, за које се проводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о употреби спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Сл. гл. РС, број 124/12) и Правилником о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу (Сл. гл. РС, број 124/12), дефинисане су врсте погона и постројења која требају еколошку дозволу.

  КО ПРИПРЕМА ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ?

  Захтјев за еколошку дозволу припрема одговорно лице постројења или инвеститор. Доказе уз захтјев за еколошку дозволу припрема институција, овлаштена од Министарства, за обављање дјелатности, из области заштите животне средине.

  КАКО СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ?

  Захтјев за издавање еколошке дозволе предаје се на протокол Општинске управе Станари (Шалтер сала), Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, или путем поште, са пропратном документацијом.

  Уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, потребно је приложити сљедећу документацију:

  • копију локацијских услова,
  • доказе за издавње еколошке дозволе, а према листи елемената, на основу члана 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске, број 71/12 и 70/20), у два штампана и оригинално потписана примјерка и у једном електронском примјерку. Наведене доказе припремају овлаштена правна лица која испуњавају услове за обављање дјелатности из области заштите животне средине,
  • административну таксу за издавање еколошке дозволе, тарифни број 18, у износу од 50,00 КМ.

  ШТА СЕ ДЕШАВА СА ЗАХТЈЕВОМ НАКОН ПОДНОШЕЊА?

  Када се утврди да је Захтјев припремљен у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине, исти се узима у разматрање и покреће се процедура за издавање еколошке дозволе. У складу са Законом о заштити животне средине, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију укључује заинтересовану јавност у поступак, путем расположивих средстава информисања. Обавјештење за јавност траје 30 дана. Ако нема примједби, издаје се еколошка дозвола, а ако има, исте се размотре, те оправдане сугестије уграде у предметни документ. Према члану 89. Закона о заштити животне средине, рок за издавање еколошке дозволе је најдужи 60 дана, од дана подношења захтјева са комплетним прилозима.

  ДА ЛИ ЈЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ТРАЈНА?

  Према члану 90. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од 5 година, након чега је инвеститор дужан поднијети захтјев за њену ревизију.

  Члан 95. Закона о заштити животне средине прописује услове под којима се и прије истека законског рока може преиспитати еколошка дозвола.

  Ревизија еколошке дозволе се ради у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошке дозволе (Сл. гл. РС, број 28/13 и 104/17).

  ОБНАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

  За обнављање еколошке дозволе, потребно је приложити сљедећу документацију:

  • копију еколошке дозволе која се обнавља,
  • извјештај о извршеним мјерењима емисије наложеним у дозволи која се обнавља,
  • записник инспектора за заштиту животне средине, сачињен на лицу мјеста којим се доказује да су извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројења и активности, основне и помоћне сировине, кориштење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази,
  • изјаву одговорног лица, овјерену од надлежног органа за овјеру потписа, да су даном подношења захтјева за обнављање дозволе извршене мјере и обавезе наложене рјешењем о дозволи и да није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење и активности, основне и помоћне сировине, кориштење енергије, извор емисија и локацију на којој се постројење налази,
  • административну таксу за обнављање еколошке дозволе, тарифни број 18, у износу од 50,00 КМ.

  НАПОМЕНА: Захтјев за обнављање еколошке дозволе одговорно лице поноси органу надлежном за издавање дозволе, најкасније три мјесеца прије истека њеног рока.

  ИЗМЈЕНА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

  За измјену еколошке дозволе (у поступку ревизија), потребно је приложити сљедеће документе:

  • копију еколошке дозволе која је предмет ревизије,
  • копију рјешења о одобрењу за грађење и копију одобрења за употребу,
  • извјештај о извршеним мјерењима емисије наложеним у еколошкој дозволи која је предмет ревизије,
  • административну таксу за измјену еколошке дозволе, тарифни број 18, у износу од 50,00 КМ.

  НАПОМЕНА: Сходно члану 95, став 1. Закона о заштити животне средине, орган надлежан за издавање еколошке дозволе врши ванредну ревизију и ажурирање дозволе уколико:

  1. уколико је загађење које ствара дато постројење толико значајно да постојеће граничне вриједности емисије, прописане у дозволи, морају бити размотрене или нове вриједности морају бити унесене у дозволу,
  2. безбиједност одвијања рада и активности захтијева кориштење других техника,
  3. уколико је потребно, да би се осигурала усклађеност са новим или ревидираним стандардом квалитета животне средине.

  Напомена

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

  Обрасци и документи

  Образац захтјева за еколошку дозволу

  Образац изјаве за обнову и ревизију еколошке дозволе

  Закон о заштити животне средине

  Захтјеви за еколошке дозволе 2023. године

  Еколошке дозволе 2023. године

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Мирко Тодорић - каменорезачка радионица

  Eколошка дозвола - Мирко Тодорић - каменорезачка радионица

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Општина Станари - командно-контролни објекат

  Eколошка дозвола - Општина Станари - командно-контролни објекат

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Гранит Ђермановић доо - каменорезачка радња

  Eколошка дозвола - Гранит Ђермановић доо - каменорезачка радња

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Fisher Intralogistics doo Stanari - погон за производњу металних конструкција и пластифицирање

  Eколошка дозвола - Fisher Intralogistics doo Stanari - погон за производњу металних конструкција и пластифицирање

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Душко Топрек - фарма за тов пилића

  Eколошка дозвола - Душко Топрек - фарма за тов пилића

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Општина Станари - инфраструктурни објекат

  Eколошка дозвола - Општина Станари - инфраструктурни објекат

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Љубиша Мишурић - механичарска радња

  Eколошка дозвола - Љубиша Мишурић - механичарска радња

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Вукајловић д.о.о.

  Eколошка дозвола - Вукајловић д.о.о.

  Обавјештење захтјев за еколошку дозволу - Општина Станари

  Еколошка дозвола - Општина Станари

  Захтјеви за еколошке дозволе 2022. године

  Еколошке дозволе 2022. године

  Увид у еколошки захтјев-Александар Гостимировић

  Еколошка дозвола-Александар Гостимировић

  Обавјештење еколошка дозвола Максимовић-комерц д.о.о

  Еколошка дозвола-Максимовић комерц д.о.о.

  Обавјештење еколошки захтјев - ЈЗУ Дом здравља Станари

  Обавјештење еколошки захтјев - Fischer Intralogistics д.о.о.

  Обавјештење еколошка дозвола Душко Суботић

  Еколошка дозвола-Душко Суботић

  Обавјештење еколошка дозвола - ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари.

  Eколошкa дозвола - ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари.

  Обавјештење еколошка дозвола „Fischer Intralogistics“ д.о.о.

  Еколошка дозвола-„Fischer Intralogistics“ д.о.о.

  Еколошка дозвола - ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о.

  Захтјеви за еколошке дозволе 2021. године

   

  Увид у еколошки захтјев- ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари д.о.о. (Доказ уз захтјев и План управљања отпадом)

  Еколошке дозволе 2021. године

  Захтјеви за еколошке дозволе

  Еколошке дозволе

  Увид у еколошки захтјев-Слободан Ђекић

  Увид у еколошки захтјев- ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари

  Увид у еколошки захтјев-ЗП "Обућа Митровић"

  Увид у еколошки захтјев-ЈП "Путеви РС"

  Увид у еколошки захтјев-ЈП "Aутопутеви РС"

  Еколошка дозвола-Душко Суботић

  Еколошка дозвола-ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари

  Еколошка дозвола-ЗП "Обућа Митровић"

  Еколошка дозвола-ЈП "Путеви РС"

  Еколошка дозвола- "Вукајловић" д.о.о

  Back To Top