skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

U okviru prostornog uređenja, obavljaju se sljedeći stručni i upravni poslovi: usvajanje dokumenata prostornog uređenja i obezbjeđivanje njihovog sprovođenja, praćenje stanja uređenja prostora i naselja na svojoj teritoriji, izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola, u skladu sa nadležnostima, propisanim posebnim zakonom, obezbjeđivanje korišćenja građevinskog zemljišta, davanje građevinskog zemljišta na korišćenje, utvrđivanje naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i brigu o njegovom uređivanju, unapređivanju i zaštiti; obezbjeđivanje uslova za uređenje naselja i korišćenje javnih i drugih površina, određivanje prostora za parkiranje i uređivanje uslova i način njihovog korišćenja i upravljanja, uređivanje načina odlaganja komunalnog otpada i određivanje područja na kojima se mogu obavljati određene vrste poslovnih djelatnosti; obezbjeđivanje uslova i određivanje načina izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu i određivanje uslova za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja i drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

U okviru stambeno–komunalnih poslova i ekologije, ovo Odjeljenje propisuje pravila održavanja reda u zgradama, odlučuje o uvođenju posebne naknade za etažne vlasnike, pod uslovima propisanim posebnim zakonom, radi obezbjeđenja sredstava za radove hitnih intervencija u zgradama, propisuje uslove i obezbjeđuje nadzor nad održavanjem zgrada, određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području, pod uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno njihovo korišćenje; odlučuje o organizovanju poslova održavanja zgrada kojima upravlja, visini naknade za zakup i utvrđuje kriterijume i načine plaćanja troškova održavanja poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna djelatnost; obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u zgradama i obavlja i druge, zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja.

Kontakt podaci
Kontakt telefon: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: stambenokomunalno@opstinastanari.com

Obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture; obezbjeđuje lokacije i uslove za izgradnju i održavanje grobalja i određuje uslove i načine sahranjivanja, kao i načine organizovanja tih poslova; obezbjeđuje uslove za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju; obezbjeđuje sprovođenje preventivnih i drugih mjera i aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja, obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i auto-taksi prevoza; obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti i inspekcijski nadzor i druge nadležnosti, u skladu sa zakonom.

Odsjeci - podorganizacione jedinice

U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, organizuju se sljedeći odsjeci:

Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju

Odsjek za stambeno-komunalne poslove i ekologiju

Ekološke dozvole

Uputstvo za podnošenje zahtjeva za ekološku dozvolu, kao i zahtjeve i rješenja o izdatim ekološkim dozvolama možete pogledati ovdje.

Registar redova vožnje autobuskih linija

Registar redova vožnje autobuskih linija na području opštine Stanari za registracioni period 2018/2019. godina možete pogledati ovdje.

Back To Top