skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА

На подручју општине Станари, предузеће „Електропренос БиХ“ посједује двије трансформаторске станице 400/h kV и 110/h kV, са мрежом припадајућих 400 и 110 kV далековода. Трансформаторска станица 400/h kV Станари, превасходно је намијењена за потребе новоизграђене термоелектране Станари и припадајућих постројења рудника. Трансформаторска станица 110/h kV Станари, намијењена је за потребе потрошачког конзума, који се напаја преко једног инсталираног трансформатора, снаге 10 МVA.

Изузев наведених трансформаторских станица, у власништву предузећа ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, налази се једна трансформаторска станицa 35/10 kV, са два енергетска трансформатора, укупне инсталисане снаге 12 MVA. Ова трансформаторска станица напаја се преко напријед поменуте ТС 110/h kV Станари.
Потребно је напоменути да Рудник Станари посједује властите електроенергетске објекте који функционишу у оквиру њиховог аутономног система, прикљученог на трансформаторске станице „Електропреноса БиХ“. Ови објекти искључиво напајају постројења Рудника.

Када су у питању дистрибутивне трансформаторске станице 10/0,4 kV, купци се напајају преко 62 трансформаторске станице у власништву ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и 3 властите трансформаторскe станицe (објекти у власништву већих купаца).

Напајање ТС 35/10 kV изведено је мрежом 35 kV водова, укупне дужине 6,45 km. Већим дијелом ради се о надземним водовима, изведеним неизолованим АлФе проводницима. Напајање ТС 10/0,4 kV изведено је 10 kV далеководима укупне дужине 72 km. Укупна дужина нисконапонске мреже износи 211 километара. Стање преносне и дистрибутивне мреже може се генерално оцјенити као задовољавајуће, с обзиром да је у већини случајева извршена реконструкција и да се водови налазе у технички исправном стању.

Rudarstvo_9

На подручју општине Станари укупно је регистровано 2.626 потрошача електричне енергије. Од наведеног броја, 2.488 су из категорије домаћинства док су 138 потрошача из категорије „Остала потрошња“. На дијелу дистрибутивног подручја успостављен је систем даљинског очитања бројила.

У Станарима је изграђена термоелектрана, која је пуштена у погон, што указује на дугорочно повољну перспективу развоја енергетике ове области. Ово подручје је већ данас покривено модерном преносном мрежом и трафостаницама, са капацитетом далеко изнад данашњих потреба становништва, индустрије и саобраћаја. Преко овог подручја пролазе два велика магистрална далековода са одговарајућим трансформаторским станицама.

Изградњом ТЕ Станари не само да се побољшава енергетски биланс Републике Српске, него Станари постају стратешки чвор укупне енергетске мреже Републике Српске.

План развоја

Када су у питању електроенергетски објекти, у власништву  „Електропреносa БиХ“ и ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, исти се, кроз реализацију инвестиционих планова константно одржавају, модернизују и дограђују.
Што се тиче објеката ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, који су најзаступљенији и примарни код напајања купаца електричне енергије, приоритет је дат реконструкцији далековода (превасходно, ради се о замјени надземних дионица далековода подземним, уз уградњу одговарајућих подземних каблова) и нисконапонских мрежа (реконструкција комплетних трафоподручја употребом АБ стубова и самоносивих каблова, уз реконструкцију свих кућних прикључака и измјештање мјерних мјеста).

Према средњорочним плановима инвестиција, у наредне три године, планирано је да се заврши комплетна реконструкција свих нисконапонских мрежа на подручју општине Станари.

Back To Top