skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ELEKTROENERGETSKA
INFRASTRUKTURA

Na području opštine Stanari, preduzeće „Elektroprenos BiH“ posjeduje dvije transformatorske stanice 400/h kV i 110/h kV, sa mrežom pripadajućih 400 i 110 kV dalekovoda. Transformatorska stanica 400/h kV Stanari, prevashodno je namijenjena za potrebe novoizgrađene termoelektrane Stanari i pripadajućih postrojenja rudnika. Transformatorska stanica 110/h kV Stanari, namijenjena je za potrebe potrošačkog konzuma, koji se napaja preko jednog instaliranog transformatora, snage 10 MVA.

Izuzev navedenih transformatorskih stanica, u vlasništvu preduzeća ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, nalazi se jedna transformatorska stanica 35/10 kV, sa dva energetska transformatora, ukupne instalisane snage 12 MVA. Ova transformatorska stanica napaja se preko naprijed pomenute TS 110/h kV Stanari.
Potrebno je napomenuti da Rudnik Stanari posjeduje vlastite elektroenergetske objekte koji funkcionišu u okviru njihovog autonomnog sistema, priključenog na transformatorske stanice „Elektroprenosa BiH“. Ovi objekti isključivo napajaju postrojenja Rudnika.

Kada su u pitanju distributivne transformatorske stanice 10/0,4 kV, kupci se napajaju preko 62 transformatorske stanice u vlasništvu ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj i 3 vlastite transformatorske stanice (objekti u vlasništvu većih kupaca).

Napajanje TS 35/10 kV izvedeno je mrežom 35 kV vodova, ukupne dužine 6,45 km. Većim dijelom radi se o nadzemnim vodovima, izvedenim neizolovanim AlFe provodnicima. Napajanje TS 10/0,4 kV izvedeno je 10 kV dalekovodima ukupne dužine 72 km. Ukupna dužina niskonaponske mreže iznosi 211 kilometara. Stanje prenosne i distributivne mreže može se generalno ocjeniti kao zadovoljavajuće, s obzirom da je u većini slučajeva izvršena rekonstrukcija i da se vodovi nalaze u tehnički ispravnom stanju.

Rudarstvo_9

Na području opštine Stanari ukupno je registrovano 2.626 potrošača električne energije. Od navedenog broja, 2.488 su iz kategorije domaćinstva dok su 138 potrošača iz kategorije „Ostala potrošnja“. Na dijelu distributivnog područja uspostavljen je sistem daljinskog očitanja brojila.

U Stanarima je izgrađena termoelektrana, koja je puštena u pogon, što ukazuje na dugoročno povoljnu perspektivu razvoja energetike ove oblasti. Ovo područje je već danas pokriveno modernom prenosnom mrežom i trafostanicama, sa kapacitetom daleko iznad današnjih potreba stanovništva, industrije i saobraćaja. Preko ovog područja prolaze dva velika magistralna dalekovoda sa odgovarajućim transformatorskim stanicama.

Izgradnjom TE Stanari ne samo da se poboljšava energetski bilans Republike Srpske, nego Stanari postaju strateški čvor ukupne energetske mreže Republike Srpske.

Plan razvoja

Kada su u pitanju elektroenergetski objekti, u vlasništvu  „Elektroprenosa BiH“ i ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, isti se, kroz realizaciju investicionih planova konstantno održavaju, modernizuju i dograđuju.
Što se tiče objekata ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, koji su najzastupljeniji i primarni kod napajanja kupaca električne energije, prioritet je dat rekonstrukciji dalekovoda (prevashodno, radi se o zamjeni nadzemnih dionica dalekovoda podzemnim, uz ugradnju odgovarajućih podzemnih kablova) i niskonaponskih mreža (rekonstrukcija kompletnih trafopodručja upotrebom AB stubova i samonosivih kablova, uz rekonstrukciju svih kućnih priključaka i izmještanje mjernih mjesta).

Prema srednjoročnim planovima investicija, u naredne tri godine, planirano je da se završi kompletna rekonstrukcija svih niskonaponskih mreža na području opštine Stanari.

Back To Top