skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Радојица Ћелић

Контакт подаци

Контакт телефони: 053/201-810
Факс: 053/290-966
Ел. пошта: nacelnik@opstinastanari.com

Кратка биографија

Радојица Ћелић је рођен у Добоју 1970. године. Основну школу завршио је у Брестову, а Средњу школу унутрашњих послова у Сарајеву и стекао звање полицајац техничар за послове безбиједности. Дипломирао на Вишој школи унутрашњих послова Универзитета у Београду и стекао звање правник. Дипломирао на Факултету безбједности Универзитета у Београду и стекао звање професор безбједности. Завршио Дипломске академске студије другог степена на Правном факултету Универзитета у Београду и стекао звање мастер правних наука. Завршио обуку сложених истрага прања новца и кријумчарења робе, као и обуку напредне технике и истраге кривичног гоњења финансијског криминала и корупције.

Каријера

Радно искуство:

Oд 1989. до 1997. године полицајац у Добоју и Станарима.

Oд 1997. до 2004. године инспектор за спречавање привредног криминалитета у Полицијској управи Добој.

Oд 2004. до 2007. године предсједник Првостепеног дисциплинског суда у Полицијској управи Добој.

Oд 2007. до 2009. године начелник Одјељења за спречавање привредног криминалитета у Полицијској управи Добој.

Oд 2009. до 2011. начелник Сектора криминалистичке полиције у Полицијској управи Добој.

Oд 2012. до 2016. године инспектор за послове полиције у Сектору полиције у Полицијској управи Добој.

Oд 2016. до 2019. в.д. начелникa Одјељења за општу управу у општини Станари.

Године 2019. враћа се у МУП и до 2020. обавља послове у Оперативном центру у Полицијској управи Добој.

Године 2020. на локалним изборима је изабран за начелника општине Станари.

Надлежности Начелника општине

 • предлаже статут општине,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини општине,
 • израђује и подноси Скупштини општине на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, стратешки развојни план, секторске развојне планове, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на коришћење и управљање простором и земљиштем, укључујући и коришћење јавног земљишта из надлежности општине, у складу са законом,
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности општине, његових права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,
 • извршава законе и друге прописе Републике, чије је извршење повјерено општини,
 • доноси одлуку о оснивању Општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака у Општинској управи,
 • предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и овим Статутом,
 • предузима оперативне и друге мјере у случају поремећаја или прекида у обављању комуналних дјелатности,
 • реализује сарадњу општине са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач општина,
 • подноси извјештај Скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • доноси годишњи план рада начелника општине и Општинске управе,
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Општинске управе,
 • покреће иницијативу да се, до одлуке надлежног суда, обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име општине, у складу са актима Скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • извршава одлуке Скупштине о располагању имовином општине, у складу са законом,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,
 • одобрава употребу назива општине и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,
 • одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Општинске управе и Општинске управе и организација које врше послове од интереса за општину,
 • одлучује о изузећу службеног лица Општинске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и Статутом.

 

Back To Top