skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Radojica Ćelić

Kontakt podaci

Kontakt telefoni: 053/201-810
Faks: 053/290-966
El. pošta: nacelnik@opstinastanari.com

Kratka biografija

Radojica Ćelić je rođen u Doboju 1970. godine. Osnovnu školu završio je u Brestovu, a Srednju školu unutrašnjih poslova u Sarajevu i stekao zvanje policajac tehničar za poslove bezbijednosti. Diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje pravnik. Diplomirao na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje profesor bezbjednosti. Završio Diplomske akademske studije drugog stepena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje master pravnih nauka. Završio obuku složenih istraga pranja novca i krijumčarenja robe, kao i obuku napredne tehnike i istrage krivičnog gonjenja finansijskog kriminala i korupcije.

Karijera

Radno iskustvo:

Od 1989. do 1997. godine policajac u Doboju i Stanarima.

Od 1997. do 2004. godine inspektor za sprečavanje privrednog kriminaliteta u Policijskoj upravi Doboj.

Od 2004. do 2007. godine predsjednik Prvostepenog disciplinskog suda u Policijskoj upravi Doboj.

Od 2007. do 2009. godine načelnik Odjeljenja za sprečavanje privrednog kriminaliteta u Policijskoj upravi Doboj.

Od 2009. do 2011. načelnik Sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Doboj.

Od 2012. do 2016. godine inspektor za poslove policije u Sektoru policije u Policijskoj upravi Doboj.

Od 2016. do 2019. v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu u opštini Stanari.

Godine 2019. vraća se u MUP i do 2020. obavlja poslove u Operativnom centru u Policijskoj upravi Doboj.

Godine 2020. na lokalnim izborima je izabran za načelnika opštine Stanari.

Nadležnosti Načelnika opštine

 • predlaže statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
 • izrađuje i podnosi Skupštini opštine na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta, finansijski izvještaj, ekonomski plan, strateški razvojni plan, sektorske razvojne planove, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje prostorom i zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta iz nadležnosti opštine, u skladu sa zakonom,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njegovih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike, čije je izvršenje povjereno opštini,
 • donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave,
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Opštinskoj upravi,
 • predlaže imenovanje  i razrješenje načelnika odjeljenja ili službe,
 • predlaže i donosi opšte i pojedinačne akte o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i vrši i druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • preduzima operativne i druge mjere u slučaju poremećaja ili prekida u obavljanju komunalnih djelatnosti,
 • realizuje saradnju opštine sa drugim jedinicama lokalne samouprave, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine i njenih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • donosi godišnji plan rada načelnika opštine i Opštinske uprave,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se, do odluke nadležnog suda, obustavi od izvršenja opšti ili pojedinačni akt Skupštine, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • izvršava odluke Skupštine o raspolaganju imovinom opštine, u skladu sa zakonom,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima u skladu sa aktima Skupštine,
 • odobrava upotrebu naziva opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija,
 • odlučuje o sukobu nadležnosti između organizacionih jedinica Opštinske uprave i Opštinske uprave i organizacija koje vrše poslove od interesa za opštinu,
 • odlučuje o izuzeću službenog lica Opštinske uprave i
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

 

Back To Top