skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

SAOPŠTENJE NAČELNIKA OPŠTINE

U skladu sa definisanim politikama vladajuće koalicije, Opština Stanari je preduzela niz aktivnosti na ekproprijaciji zemljišta s ciljem izgradnje javnih objekata od posebnog značaja, kao što je zgrada JZU Dom zdravlja, zgrada administrativnog centra, Centar za socijalni rad, Narodna biblioteka, kao i pomoćnih tehničkih objekata u užem centru Stanara.

S tim u vezi, Opština Stanari pripremila je svu neophodnu dokumentaciju i istu dostavila Pravobranilaštvu Republike Srpske, kao i Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U saradnji sa Vladom Republike Srpske, utvrđen je javni interes za izgradnju pomenutih objekata, kao i pomoćnih tehničkih objekata. Na sjednici Vlade Republike Srpske donesena je odluka kojom se utvrđuje da je od opšteg interesa izgradnja društvenih i infrastrukturnih objekata te da se u tu svrhu može izvršiti potpuna eksproprijacija nepokretnosti označenih u ovoj odluci.

Opština Stanari će izgradnjom ovih objekata obezbijediti racionalnije funkcionisanje Opštinske uprave i njenih organa i kvalitetniji i viši nivo usluga za građane lokalne zajednice u ostvarivanju njihovih prava i interesa iz svih oblasti u okviru jedinice lokalne samouprave, a naročito iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

Bitno je istaći da je Opština Stanari već obezbijedila u Budžetu za 2022. godinu sredstva radi nadoknade vlasnicima zemljišta i objekata koji će biti predmet eskproprijacije. Opština je, u saradnji sa Vladom Republike Srpske već ostvarila i bespovratna novčana sredstva u iznosu od 300.000,00 KM radi završetka radova na Poslovnoj zoni „Termoelektrana“ i stavljanju iste u funkciju.

Slična podrška Vlade se očekuje i u realizaciji projekata izgradnje objekata u užem centru Stanara.

Back To Top