skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Радна књижица

  Радна књижица је јавна исправа, која садржи податке о: држављанству, називу општине на чијем је подручју издата, серијском и регистарском броју, мјесту и датуму издавања, имену и презимену, датуму и мјесту рођења, завршеној школи, односно стручном оспособљавању и усавршавању, радном односу радника, у смислу прописа о радном односу и др. податке. Радна књижица је тврдо укоричена, димензија 10,5 са 14,5 cm, а има укупно 27 страна

  На који начин могу отворити нову радну књижицу?

  За отварање нове радне књижице потребни су сљедећи документи:

  • захтјев за издавање радне књижице,
  • нова радна књижица,
  • овјерена копија дипломе о завршеној школи,
  • овјерена копија личне карте подносиоца захтјева.

  На који начин могу отворити нову радну књижицу,ако је стара знатно оштећена?

   Ако је дошло до знатнијег оштећења радне књижице, на захтјев власника, врши се поништавање радне књижице и издаје се нова радна књижица. Потребни су сљедећи документи:

  • стара радна књижица (на увид),
  • захтјев за издавање радне књижице,
  • нова радна књижица,
  • овјерена копија дипломе о завршеној школи,
  • овјерена копија личне карте подносиоца захтјева.

  На који начин могу отворити нову радну књижицу ако је стара изгубљена (дупликат)?

  • Изгубљену радну књижицу потребно је прогласити неважећом (попуњено обавјештење о изгубљеној радној књижици предаје се на шалтеру поште),
  • Потребан је доказ о објављивању огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ о изгубљеној радној књижици.
  • Нова радна књижица,
  • Овјерена копија дипломе о завршеној школи,
  • Овјерена копија личне карте подносиоца захтјева.

  Напомена

  Захтјеви са потребном документацијом предају се у Шалтер-сали општине Станари.

  За све додатне информације, можете се обратити Одјељењу за општу управу/ Одсјек за општу управу и заједничке послове, сваким радним даном од 07-15 часова.

  Контакт подаци

  Адреса: Станари бб, 74208 Станари
  Контакт телефон: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Обрасци

  Образац захтјева за радну књижицу добије се приликом куповине нове радне књижице и садржи:

  1. име и презиме,
  2. име једног родитеља,
  3. дан, мјесец и година рођења,
  4. мјесто, општина и република,
  5. мјесто пребивалишта,
  6. држављанство,
  7. регистарски и серијски број личне карте, мјесто и датум издавања,
  8. матични број грађанина,
  9. податке о завршеној школи,
  10. податке о стручном усавршавању, односно допнуском образовању.
  Back To Top