skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Jednokratna novčana pomoć za vantjelesnu oplodnju

  Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti lica kojima je, u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na jednu proceduru asistirane reprodukcije na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Stanari najmanje godinu dana,
  • ženama do 38 godina starosti, ukoliko im je neuspjela procedura asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje), priznata od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske tj. nije došlo do trudnoće, opština će priznati troškove jedne navedene procedure,
  • ženama od 38 do 40 godina starosti kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS priznaje 50% jedne procedure asistirane reprodukcije, opština će priznati troškove u visini od 50% cijene koštanja jedne navedene procedure,
  • ženama od 40 do 42 godine starosti kojima Fond zdravstvenog osiguranja RS priznaje 30% jedne procedure asistirane reprodukcije, opština će priznati troškove u visini od 70% cijene koštanja jedne navedene procedure.

  Uz zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske,
  • fotokopija lične karte,
  • uvjerenje o prebivalištu sa podacima o svim adresama koje se vode u evidenciji prebivališta, (obrazac PB4A),
  • medicinska dokumentacija (ne starija od 6 mjeseci) kojom se dokazuje opravdana potreba za proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje),
  • rješenje Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojim se ista priznaje i
  • fotokopija žiro-računa (ukoliko je otvoren u banci).

  Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

  Napomena

  NAPOMENA: Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Odjeljenju za opštu upravu, svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Pravilnik i obrasci

  Pravilnik o dodjeli jednokratne novčane pomoći za vantjelesnu oplodnju

  Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za vantjelesnu oplodnju

  Back To Top