skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Приступ информацијама

  Законом о слободи приступа информацијама (члан 4), утврђено је право приступа информацијама, које су под контролом јавног органа, сваком физичком и правном лицу, односно обавеза јавног органа да те информације, као „јавно добро“, учини доступним широј јавности.

  Све информације, којима располажу начелник општине, Скупштина општине и Општинска управа општине Станари, у начелу су доступне на захтјев сваког лица. Ограничења у погледу уступања информација, могућа су само у случајевима који су предвиђени законом.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  Ел. пошта:opstauprava@opstinastanari.com

  КАКО ДО ИНФОРМАЦИЈА?

  Приступ информацијама може се остварити путем подношења писменог захтјева на прописаном обрасцу. Право приступа информацијама се може остварити на сљедеће начине:

  • непосредан увид у информацију,
  • умножавање информације,
  • достављање информације на кућну адресу, у писаној или електронској форми.

  Захтјев за приступ информацијама странка подноси јавном органу, за који она сматра да је надлежан и да је у посједу информације. За случај да општински орган није надлежан по конкретном питању, дужан је, без одлагања, а најкасније у року од осам дана, захтјев странке прослиједити надлежном јавном органу, а о истом, писмено обавијестити странку. Уколико општински орган не може уступити информацију, због ограничења у приступу информацијма, које су предвиђене Законом, странка ће у законском року добити рјешење са писменим образложењем и навођењем разлога због којих се информација не може уступити. Јавни орган није овлашћен да испитује оправданост подношења захтјева за информацију или да тражи образложење захтјева.

  Информације, на које се одмах може добити одговор су:

  • информације о референту задуженом за предмет,
  • информације о кретању предмета,
  • информације о току поступка који се води,
  • информације о битним роковима,
  • информације о већ објављеним актима или информацијама,
  • остале информације, које су у датом тренутку на располагању службенику за односе са јавношћу, или надлежном органу, а нема никаквих дилема да би могле бити ограничене у погледу одступања, према одредбама Закона о слободи приступа информацијама.

  КОЈЕ СУ ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЗУЗЕТЕ ОД ОБЈАВЉИВАЊА?

  ЗОСПИ дозвољава јавним органима да траже изузетак од објављивања информација у три случаја:

  1. oбјављивањем информација основано се може очекивати изазивање значајне штете легитимним функцијама владе (нпр. национална безбједност, одбрана, спречавање криминала или јавна безбједност),
  2. oбјављивање информација би нашкодило повјерљивим комерцијалним интересима треће стране,
  3. тражена информација укључује личне интересе који се односе на приватност трећег лица.

  ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

  Информације и податке, по наведеним ставкама, странке могу добити подношењем захтјева на прописаном обрасцу (Захтјев за слободан приступ информацијама). Уколико се странка одлучи за подношење писменог захтјева, он ће бити рјешаван по поступку који је прописан законом, у оквиру рокова који су такође прописани законом.

  Захтјев за приступ информацијама подноси се на прописаном обрасцу, у Шалтер сали општине Станари.

  Напомена

  За све додатне информације, заинтересовани се могу обратити запосленима у Општинској управи, сваким радним даном од 07 до 15 часова.

   

  Обрасци и документи

  Захтјев за слободан приступ информацијама

  Закон о слободи приступа информацијама

  Back To Top