skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

DO PETKA ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU BEZ PLAĆANJA DODATNE NAKNADE

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske podsjeća da 18. januara 2019. godine ističe rok do kog je potrebno da vlasnici ili investitori bespravno sagrađenih objekata podnesu zahtjev za legalizaciju, kako osim naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente ne bi plaćali i naknadu za legalizaciju, u skladu sa Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

Pozivajući vlasnike/investitore bespravno sagrađenih objekata da iskoriste preostalo vrijeme za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić podsjetila je da Zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata pravo na podnošenje zahtjeva za legalizaciju nije ograničeno rokom, ali da Zakon propisuje rok do koga se ne plaća dodatno naknada za legalizaciju, a to je 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, odnosno  do 18. januara 2019. godine. Upozorila je da svi investitori bespravnih objekata,  koji nakon tog datuma podnesu zahtjev za legalizaciju, osim naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente, plaćaju i naknadu za legalizaciju bez obzira o kom objektu je riječ.

Ukoliko se radi o objektima za koje se, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju obračunava naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renta, u tom slučaju naknada za legalizaciju iznosi 20% od njihovog obračunatog iznosa. Ukoliko se, pak, radi o objektima za koje se pomenute naknade ne obračunavaju (bilo da se radi o objektima komunalne i javne infrastrukture, bilo da se radi o objektima u vanurbanom području) naknada za legalizaciju iznosi 2% od predračunske vrijednosti tog objekta, a računa se na osnovu predmjera i predračuna svih radova iz glavnog projekta.

Više informacija na: http://www.vladars.net/

Back To Top