skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу субвенција за запошљавање

у 2020. години

 

I – Предмет позива

 

Предмет јавног позива је додјела субвенција (суфинансирање дијела трошкова радног мјеста) послодавцима и незапосленим лицима који обављају дјелатност односно имају пребивалиште (сједиште) на подручју Општине Станари, за запошљавање нових радника и самозапошљавање у 2020. години.

II – Намјена субвенција

Субвенције су намијењене:

 • послодавцима за запошљавање нових радника са евиденције ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој – Биро Станари,
 • незапосленим лицима, пријављеним на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој – Биро Станари,

III – Услови за остваривање права на субвенцију

Право на субвенције за запошљавање нових радника имају привредна друштва и предузетници.

Право на субвенције за самозапошљавање предузетници који су регистровани за обављање дјелатности за годину у којој се јавни позив за додјелу субвенција објављује.

Право на субвенцију за отварање нових радних мјеста не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.

Право на субвенције не могу остварити ни субјекти који су користили средства по неком другом програму запошљавања или самозапошљавања, а нису реализовали уговорну обавезу по неком од претходних програма.

IV – Критеријуми за додјелу субвенција

 1. Ново запошљавање

Субвенције за ново запошљавање, додјељују се послодавцу који запошљава лице које је најмање 3 мјесецa било на евиденцији ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала Добој –  Биро Станари  и са којим је закључио уговор у трајању од најмање 24 мјесеца од дана добијања субвенције (осим ако стручни профил не захтијева другачије рјешење).

 1. Самозапошљавање

Субвенције за самозапошљавање намјењене су незапосленим лицима која су најмање 3 мјесеца пријављена на евиденцији Завода за запошљавање РС, Филијала Добој –  Биро Станари.

Субвенције се додјељују за започињање сопственог бизниса, уз услов да дјелатност наставе обављати најмање 24 мјесеца од дана регистрације.

Корисник субвенције дужан је редовно уплаћивати доприносе за здравствено и пензионо осигурање у трајању најмање 24 мјесеца, те квартално достављати доказ о уплати наведених доприноса.

V– Висина подстицаја

Ново запошљавање

 • Подстицај 1 – субвенција у висини од 4000 КМ за запошљавање незапослених лица са ВСС/ВШС;
 • Подстицај 2 – субвенција у висини од од 3000 КМ за запошљавање незапослених лица са ССС/ВКВ/КВ/НК;
 • Подстицај 3 – субвенција у висини од 5000 КМ за запошљавање лица без радног искуства (приправници).

Самозапошљавање

 • Подстицај 1 – субвенција у висини од 2800 КМ за самозапошљавање лица у пољопривреди;
 • Подстицај 2 – субвенција у висини од 3500 КМ за самозапошљавање лица у производним дјелатностима;
 • Подстицај 3 – субвенција у висини 3500 КМ за самозапошљавање лица у занатским дјелатностима;
 • Подстицај 4 – субвенција у висини 2500 КМ за самозапошљавање лица у услужним дјелатностима;
 • Подстицај 5 – субвенција у висини од 2500 КМ за самозапошљавање лица која ће се бавити дјелатношћу старих и умјетничких заната.

VI – Дозначавање средстава

 Субвенције послодавцу за ново запошљавање дозначавају се у висини 30% од одобрених средстава по потписивању уговора, 20% након 6 мјесеци и 50% након 12 мјесеци од потписивања уговора.

Субвенције за самозапошљавање, дозначавају се незапосленом лицу у висини од 30% одобрених средстава по потписивању уговора, 20% након 6 мјесеци и 50% након 12 мјесеци по закључењу уговора.

 VII – Поступак додјеле субвенција

 • Привредна друштва и предузетници за запошљавање нових радника, уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:
 • рјешење о регистрацији привредног друштва – из Окружног привредног суда Добој, или рјешење о регистрацији предузетника из – Одјељења за привреду и финансије општине Станари.
 • обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (за правна лица) – из АПИФ-а,
 • увјерење о измиреним пореским обавезама – из Пореске управе Републике Српске, и увјерење о измиреним обавезама ПДВ-а – из УИО БиХ;
 • увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим – из Пореске управе Републике Српске,
 • увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Станари, за лица за која се тражи субвенција,
 • рјешење надлежног органа или потврда надлежне институције, за лица са посебним статусом,
 • овјерену и потписану изјаву – да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао – у посљедњих годину дана,
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.
 • Незапослена лица, уз прописани образац захтјева за самозапошљавање, прилажу сљедећа документа:
 • овјерену фотокопију личне карте,
 • увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Станари,
 • рјешење о регистрацији дјелатности или потврду о упису у регистар комерцијалних пољопривредних газдинстава код АПИФ-а
 • рјешење надлежног органа или потврда надлежне институције, за лица с посебним статусом,
 • бизнис план,
 • комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне за одлучивање о поднијетој пријави.
 • Образац захтјева за додјелу субвенције у потпуности мора бити читко попуњен, јер у противном се неће узети у разматрање.
 • документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији.

По потреби, Комисија за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција има право затражити додатну документацију и образложење.

VIII – Разматрање захтјева

Испуњеност услова и оцјену захтјева за додјелу субвенције на основу утврђених општих и посебних критеријума, утврђује Комисија именована рјешењем Начелника.

На приједлог Комисије, Начелник доноси одлуку о додјели и висини субвенције, а са сваким корисником субвенције појединачно закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

 IX – Закључење уговора

При потписивању уговора корисник субвенције дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за лица која се запошљавају (образац 3100 или образац 3110 из Пореске управе о пријави радника), те бјанко овјерену и потписану мјеницу, као инструмент обезбјеђења.

У случају да корисник субвенције приликом потписивања уговора није у могућности да достави доказе о занивању радног односа за лица која се запошљавају, исте је дужан доставити најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора.

X – Рок за подношење захтјева

Захтјеви са потребном документацијом достављају се поштом или лично у запечаћеним ковертама на адресу Општина Станари, 74208 Станари, са назнаком “Пријава на Јавни позив за додјелу субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у 2020. години“.

Јавни позив траје од 05. новембра  до 30. новембра 2020. године.

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће бити предмет разматрања.

 XI – Остале напомене

Јавни позив, образац захтјева и Правилник о условима и начину остваривања субвенција, доступни су на интернет страници општине Станари (www.opstinastanari.com) и инфо пулту.

 

Додатне информације у вези позива, могу се добити у Одјељењу за привреду и финансије, или на број телефона 053/201-810.

Back To Top