skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu subvencija za zapošljavanje

u 2020. godini

 

I – Predmet poziva

 

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija (sufinansiranje dijela troškova radnog mjesta) poslodavcima i nezaposlenim licima koji obavljaju djelatnost odnosno imaju prebivalište (sjedište) na području Opštine Stanari, za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u 2020. godini.

II – Namjena subvencija

Subvencije su namijenjene:

 • poslodavcima za zapošljavanje novih radnika sa evidencije JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj – Biro Stanari,
 • nezaposlenim licima, prijavljenim na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj – Biro Stanari,

III – Uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju

Pravo na subvencije za zapošljavanje novih radnika imaju privredna društva i preduzetnici.

Pravo na subvencije za samozapošljavanje preduzetnici koji su registrovani za obavljanje djelatnosti za godinu u kojoj se javni poziv za dodjelu subvencija objavljuje.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mjesta ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

Pravo na subvencije ne mogu ostvariti ni subjekti koji su koristili sredstva po nekom drugom programu zapošljavanja ili samozapošljavanja, a nisu realizovali ugovornu obavezu po nekom od prethodnih programa.

IV – Kriterijumi za dodjelu subvencija

 1. Novo zapošljavanje

Subvencije za novo zapošljavanje, dodjeljuju se poslodavcu koji zapošljava lice koje je najmanje 3 mjeseca bilo na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj –  Biro Stanari  i sa kojim je zaključio ugovor u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana dobijanja subvencije (osim ako stručni profil ne zahtijeva drugačije rješenje).

 1. Samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje namjenjene su nezaposlenim licima koja su najmanje 3 mjeseca prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj –  Biro Stanari.

Subvencije se dodjeljuju za započinjanje sopstvenog biznisa, uz uslov da djelatnost nastave obavljati najmanje 24 mjeseca od dana registracije.

Korisnik subvencije dužan je redovno uplaćivati doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje u trajanju najmanje 24 mjeseca, te kvartalno dostavljati dokaz o uplati navedenih doprinosa.

V– Visina podsticaja

Novo zapošljavanje

 • Podsticaj 1 – subvencija u visini od 4000 KM za zapošljavanje nezaposlenih lica sa VSS/VŠS;
 • Podsticaj 2 – subvencija u visini od od 3000 KM za zapošljavanje nezaposlenih lica sa SSS/VKV/KV/NK;
 • Podsticaj 3 – subvencija u visini od 5000 KM za zapošljavanje lica bez radnog iskustva (pripravnici).

Samozapošljavanje

 • Podsticaj 1 – subvencija u visini od 2800 KM za samozapošljavanje lica u poljoprivredi;
 • Podsticaj 2 – subvencija u visini od 3500 KM za samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima;
 • Podsticaj 3 – subvencija u visini 3500 KM za samozapošljavanje lica u zanatskim djelatnostima;
 • Podsticaj 4 – subvencija u visini 2500 KM za samozapošljavanje lica u uslužnim djelatnostima;
 • Podsticaj 5 – subvencija u visini od 2500 KM za samozapošljavanje lica koja će se baviti djelatnošću starih i umjetničkih zanata.

VI – Doznačavanje sredstava

 Subvencije poslodavcu za novo zapošljavanje doznačavaju se u visini 30% od odobrenih sredstava po potpisivanju ugovora, 20% nakon 6 mjeseci i 50% nakon 12 mjeseci od potpisivanja ugovora.

Subvencije za samozapošljavanje, doznačavaju se nezaposlenom licu u visini od 30% odobrenih sredstava po potpisivanju ugovora, 20% nakon 6 mjeseci i 50% nakon 12 mjeseci po zaključenju ugovora.

 VII – Postupak dodjele subvencija

 • Privredna društva i preduzetnici za zapošljavanje novih radnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:
 • rješenje o registraciji privrednog društva – iz Okružnog privrednog suda Doboj, ili rješenje o registraciji preduzetnika iz – Odjeljenja za privredu i finansije opštine Stanari.
 • obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (za pravna lica) – iz APIF-a,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama – iz Poreske uprave Republike Srpske, i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a – iz UIO BiH;
 • uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema istim – iz Poreske uprave Republike Srpske,
 • uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari, za lica za koja se traži subvencija,
 • rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica sa posebnim statusom,
 • ovjerenu i potpisanu izjavu – da ne zapošljava lica kod kojih je radni odnos kod istog poslodavca prestao – u posljednjih godinu dana,
 • komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.
 • Nezaposlena lica, uz propisani obrazac zahtjeva za samozapošljavanje, prilažu sljedeća dokumenta:
 • ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari,
 • rješenje o registraciji djelatnosti ili potvrdu o upisu u registar komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava kod APIF-a
 • rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica s posebnim statusom,
 • biznis plan,
 • komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.
 • Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.
 • dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Po potrebi, Komisija za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu subvencija ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

VIII – Razmatranje zahtjeva

Ispunjenost uslova i ocjenu zahtjeva za dodjelu subvencije na osnovu utvrđenih opštih i posebnih kriterijuma, utvrđuje Komisija imenovana rješenjem Načelnika.

Na prijedlog Komisije, Načelnik donosi odluku o dodjeli i visini subvencije, a sa svakim korisnikom subvencije pojedinačno zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 IX – Zaključenje ugovora

Pri potpisivanju ugovora korisnik subvencije dužan je da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju (obrazac 3100 ili obrazac 3110 iz Poreske uprave o prijavi radnika), te bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu, kao instrument obezbjeđenja.

U slučaju da korisnik subvencije prilikom potpisivanja ugovora nije u mogućnosti da dostavi dokaze o zanivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju, iste je dužan dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

X – Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu Opština Stanari, 74208 Stanari, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za dodjelu subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u 2020. godini“.

Javni poziv traje od 05. novembra  do 30. novembra 2020. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti predmet razmatranja.

 XI – Ostale napomene

Javni poziv, obrazac zahtjeva i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija, dostupni su na internet stranici opštine Stanari (www.opstinastanari.com) i info pultu.

 

Dodatne informacije u vezi poziva, mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu i finansije, ili na broj telefona 053/201-810.

Back To Top