skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање куповине или изградње прве стамбене јединице младим брачним паровима на подручју општине Станари

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана 6. Правилника о суфинансирању куповине или изградње прве стамбене јединице младим брачним паровима на подручју општине Станари („Службeни глaсник општинe Станари“, брoj: 6/20 и 9/21) начелник општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање куповине или изградње прве стамбене јединице младим брачним паровима на подручју општине Станари 

 1. Предмет Jавног позива

Општина Станари расписује јавни позив за суфинансирање куповине или изградње прве стамбене јединице  младим брачним паровима на подручју општине Станари.

Општина Станари, у циљу подстицања младих брачних парова, суфинансираће куповину или изградњу прве стамбене јединице на територији општине Станари, новчаним средствима у износу 16.000,00 КМ.

 • Услови везани за стамбену једницу

Суфинансираће се куповина или изградња стамбених једница које испуњавају следеће услове:

1.         стамбена јединица која је предмет суфинансирања мора бити саграђена на територији општине Станари,

2.         стамбена јединица која се купује мора бити без терета, забиљежби и неријешених захтјева (за куповину),

3.         продавац стамбене јединице не може бити родитељ, брат, сестра или крвни сродник до првог степена, брачном пару,

4.         стамбена јединица која се гради  мора бити новоизграђена  на  парцели која је уписана у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, на име једног од супружника или на супружнике са удјелом ½, осим тога за објекат који се гради мора постојати грађевинска дозвола (за изградњу).

5.         изградња стамбене јединице из тачке 3. овог члана мора бити завршена и усељена најкасније 12 мјесеци након подношења захтјева, што ће контролисати комисија.

Стамбена јединица која је предмет суфинансирања не може се продати нити дати другом у закуп у периоду од 10 година, рачунајући од дана закључења уговора.

 • Право учешћа

Право на суфинансирање,  имају брачни парови који испуњавају сљедеће услове:

1.   Да најмање један од супружника има пребивалиште на подручју општине Станари у непрекидном трајању од најмање три године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

2.   Да су млађи од 35 година, односно старији од 18 година на дан пријаве на јавни позив,

3.   да ниједно од супружника  није власник/сувласник непокретности (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине,

4.   да ниједно од супружника није прометовало непокретностима-објектима у Босни и Херцеговини посљедње три године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

5.   да имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Општине Станари у периоду од најмање 10 година, рачунајући од дана закључења уговора, односно у посматраном периоду супружници имају обавезу периодично доказати боравак у стамбеној јединици које је била предмет суфинансирања.

 • Садржај пријаве

У сврху одобрења суфинансирања средстава за куповину стамбених јединица кандидати су дужни доставити сљедећу документацију:

 1. Пријаву на Јавни позив која садржи основне податке о подносиоцу пријаве, брачно партнеру, контакт телефон и адресу, потписану од стране оба супружника.
 2. Копија важећег идентификационог документ (лична карта или пасош) – за оба супружника.
 3. Извод из матичне књиге вјенчаних не старији од 30 дана.
 4. Увјерења, потврде или друге документе издате од стране надлежног органа о мјесту пребивалишта на подручју општине Станари, за период најкраће три године прије подношења пријаве – документи се достављају за оба супружника, осим у случају када један од супружника нема пребивалиште на подручју општине Станари (Образац ПБА-4А-документ издаје надлежни орган Министарства унутрашњих послова).
 5. Овјерене изјаве оба супружника, дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да исти нису:

– власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју Босне и Херцеговине,

– да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив,

– да имају намјеру остварења сталног боравка на подручју Општине Станари у периоду од најмање 10 година, рачунајући од дана закључења уговора.

 • Увјерења/потврде или други документи издати од стране надлежног органа, којим се доказује да исти нису власници/сувласници непокретности – објеката (куће, стана), условних за становање на подручју општине Станари. Документе достављају обавезно оба супружника (документ издаје орган управе надлежан за вођење јавних евиденција о некретнинама).
 • Увјерење/потврду или други документ надлежног органа којим се доказује да супружници нису прометовали непокретностима – објектима у посљедње 3 године, рачунајући од дана пријаве на јавни позив – документе достављају оба супружника (документ издаје мјесно надлежни орган Пореске управе).

У ситуацији када једно од супружника нема пребивалиште на подручју општине Станари, супружник који нема пребивалиште на подручју општине Станари документацију прибавља од надлежних органа који воде службене евиденције о чињеницама које су предмет овог Јавног позива у мјесту свог пребивалишта.

За куповину стамбене јединице:

 • Посједовни лист на из кога се види да је објекат уплањен и изграђен на подручју општине Станари на име продавца не старији од 6 мјесеци,
 • Увјерење надлежног органа да је стамбена јединица без терета, забиљежби и неријешених захтјева,
 • Овјерена изјава потписана од оба брачна супружника да продавац стамбене јединице није родитељ, брат, сестра или крвни сродник до првог степена, брачном пару,
 • нотарски обрађен купопродајни уговор за куповину стамбене јединице не старији од 03. новембра 2020. године.

За изградњу стамбене јединице:

 • овјерена фотокопија грађевинске дозволе на име једног или оба брачна супружника,
 • посједовни лист на име једног или оба супружника за парцелу на коју је издата грађевинска дозвола не старији од 6 мјесеци.

Сви документи достављају се у оригиналу или овјереној копији.

 • Остале информације

Неблаговремене и непотпуне пријаве  и пријаве поднесене противно условима огласа Комисија ће одбацити.

Задатак Комисије, коју ће именовати начелник,  је да утврди број пристиглих пријава, колико је пријава пристигло благовремено и који број пријава има потпуну документацију. На основу тако утврђене листе Комисија ће изаћи на терен и записнички констатовати затечено стање на терену.

Комисија ће сачинити листу оних који испуњавају услове за додјелу средстава.

Приједлог утврђене листе биће истакнут на огласној табли општине  15 дана, уз могућност подносиоцима пријава да изјаве жалбу.

 • Мјесто подношења пријаве

Пријаве на јавни позив са пратећом документацијом достављају се у затвореној коверти, са назнаком „За јавни позив за суфинансирање куповине или изградње прве стамбене јединице  младим брачним паровима на подручју општине Станари- НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу:

Општина Станари

Комисија за спровођење Јавног позива

Станари бб

74 208 Станари

 • Рок за подношење пријава  

Јавни позив ће остати отворен  до 01.03.2022. године.

Број:02-366-1 /22                                                                             

Датум: 31.01.2022. године                                                                                                                                                                                           

Back To Top