skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JAVNI POZIV za sufinansiranje kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice mladim bračnim parovima na području opštine Stanari

Na osnovu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16 i 36/19), člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17) i člana 6. Pravilnika o sufinansiranju kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice mladim bračnim parovima na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 6/20 i 9/21) načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV za sufinansiranje kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice mladim bračnim parovima na području opštine Stanari 

 1. Predmet Javnog poziva

Opština Stanari raspisuje javni poziv za sufinansiranje kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice  mladim bračnim parovima na području opštine Stanari.

Opština Stanari, u cilju podsticanja mladih bračnih parova, sufinansiraće kupovinu ili izgradnju prve stambene jedinice na teritoriji opštine Stanari, novčanim sredstvima u iznosu 16.000,00 KM.

 • Uslovi vezani za stambenu jednicu

Sufinansiraće se kupovina ili izgradnja stambenih jednica koje ispunjavaju sledeće uslove:

1.         stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja mora biti sagrađena na teritoriji opštine Stanari,

2.         stambena jedinica koja se kupuje mora biti bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva (za kupovinu),

3.         prodavac stambene jedinice ne može biti roditelj, brat, sestra ili krvni srodnik do prvog stepena, bračnom paru,

4.         stambena jedinica koja se gradi  mora biti novoizgrađena  na  parceli koja je upisana u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, na ime jednog od supružnika ili na supružnike sa udjelom ½, osim toga za objekat koji se gradi mora postojati građevinska dozvola (za izgradnju).

5.         izgradnja stambene jedinice iz tačke 3. ovog člana mora biti završena i useljena najkasnije 12 mjeseci nakon podnošenja zahtjeva, što će kontrolisati komisija.

Stambena jedinica koja je predmet sufinansiranja ne može se prodati niti dati drugom u zakup u periodu od 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora.

 • Pravo učešća

Pravo na sufinansiranje,  imaju bračni parovi koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1.   Da najmanje jedan od supružnika ima prebivalište na području opštine Stanari u neprekidnom trajanju od najmanje tri godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

2.   Da su mlađi od 35 godina, odnosno stariji od 18 godina na dan prijave na javni poziv,

3.   da nijedno od supružnika  nije vlasnik/suvlasnik nepokretnosti (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine,

4.   da nijedno od supružnika nije prometovalo nepokretnostima-objektima u Bosni i Hercegovini posljednje tri godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

5.   da imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Opštine Stanari u periodu od najmanje 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora, odnosno u posmatranom periodu supružnici imaju obavezu periodično dokazati boravak u stambenoj jedinici koje je bila predmet sufinansiranja.

 • Sadržaj prijave

U svrhu odobrenja sufinansiranja sredstava za kupovinu stambenih jedinica kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu na Javni poziv koja sadrži osnovne podatke o podnosiocu prijave, bračno partneru, kontakt telefon i adresu, potpisanu od strane oba supružnika.
 2. Kopija važećeg identifikacionog dokument (lična karta ili pasoš) – za oba supružnika.
 3. Izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 30 dana.
 4. Uvjerenja, potvrde ili druge dokumente izdate od strane nadležnog organa o mjestu prebivališta na području opštine Stanari, za period najkraće tri godine prije podnošenja prijave – dokumenti se dostavljaju za oba supružnika, osim u slučaju kada jedan od supružnika nema prebivalište na području opštine Stanari (Obrazac PBA-4A-dokument izdaje nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova).
 5. Ovjerene izjave oba supružnika, date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da isti nisu:

– vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području Bosne i Hercegovine,

– da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv,

– da imaju namjeru ostvarenja stalnog boravka na području Opštine Stanari u periodu od najmanje 10 godina, računajući od dana zaključenja ugovora.

 • Uvjerenja/potvrde ili drugi dokumenti izdati od strane nadležnog organa, kojim se dokazuje da isti nisu vlasnici/suvlasnici nepokretnosti – objekata (kuće, stana), uslovnih za stanovanje na području opštine Stanari. Dokumente dostavljaju obavezno oba supružnika (dokument izdaje organ uprave nadležan za vođenje javnih evidencija o nekretninama).
 • Uvjerenje/potvrdu ili drugi dokument nadležnog organa kojim se dokazuje da supružnici nisu prometovali nepokretnostima – objektima u posljednje 3 godine, računajući od dana prijave na javni poziv – dokumente dostavljaju oba supružnika (dokument izdaje mjesno nadležni organ Poreske uprave).

U situaciji kada jedno od supružnika nema prebivalište na području opštine Stanari, supružnik koji nema prebivalište na području opštine Stanari dokumentaciju pribavlja od nadležnih organa koji vode službene evidencije o činjenicama koje su predmet ovog Javnog poziva u mjestu svog prebivališta.

Za kupovinu stambene jedinice:

 • Posjedovni list na iz koga se vidi da je objekat uplanjen i izgrađen na području opštine Stanari na ime prodavca ne stariji od 6 mjeseci,
 • Uvjerenje nadležnog organa da je stambena jedinica bez tereta, zabilježbi i neriješenih zahtjeva,
 • Ovjerena izjava potpisana od oba bračna supružnika da prodavac stambene jedinice nije roditelj, brat, sestra ili krvni srodnik do prvog stepena, bračnom paru,
 • notarski obrađen kupoprodajni ugovor za kupovinu stambene jedinice ne stariji od 03. novembra 2020. godine.

Za izgradnju stambene jedinice:

 • ovjerena fotokopija građevinske dozvole na ime jednog ili oba bračna supružnika,
 • posjedovni list na ime jednog ili oba supružnika za parcelu na koju je izdata građevinska dozvola ne stariji od 6 mjeseci.

Svi dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 • Ostale informacije

Neblagovremene i nepotpune prijave  i prijave podnesene protivno uslovima oglasa Komisija će odbaciti.

Zadatak Komisije, koju će imenovati načelnik,  je da utvrdi broj pristiglih prijava, koliko je prijava pristiglo blagovremeno i koji broj prijava ima potpunu dokumentaciju. Na osnovu tako utvrđene liste Komisija će izaći na teren i zapisnički konstatovati zatečeno stanje na terenu.

Komisija će sačiniti listu onih koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava.

Prijedlog utvrđene liste biće istaknut na oglasnoj tabli opštine  15 dana, uz mogućnost podnosiocima prijava da izjave žalbu.

 • Mjesto podnošenja prijave

Prijave na javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za javni poziv za sufinansiranje kupovine ili izgradnje prve stambene jedinice  mladim bračnim parovima na području opštine Stanari- NE OTVARAJ“, na adresu:

Opština Stanari

Komisija za sprovođenje Javnog poziva

Stanari bb

74 208 Stanari

 • Rok za podnošenje prijava  

Javni poziv će ostati otvoren  do 01.03.2022. godine.

Broj:02-366-1 /22                                                                             

Datum: 31.01.2022. godine                                                                                                                                                                                           

Back To Top