skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана 6. Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари („Службeни глaсник општинe Станари“, брoj: 2/18) Одјељење за просторн уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Станари, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

 

 1. Предмет Jавног позива

Општина Станари са сједиштем у Станарима, као закуподавац, даје у закуп производнo-пословну халу број 3 у Пословној зони „Термоелектрана„ Драгаловци  искључиво ради обављања производне дјелатности, на период од 5 (пет) година, са могућношћу продужења за још један закупни период од 5 (пет) година.

 

Прилагођавање хале својим производним потребама пада на трошак инвеститора.

Пословни хала се даје у закуп путем усмене јавне лицитације ( у даљем тексту: лицитација).

 

 1. Право учешћа

Право учешћа на лицитацији имају:

 • сва правна и физичка лица, која испуњавају услове из Јавног позива и која су у цјелости измирила све финанцијске обавезе  према општини Станари,
 • инвеститор који да гаранцију да ће у запослити најмање 25 радника у року од 3 мјесеца од дана закључења уговора о закупу.
 1. Карактеристике пословног простора

Производно-пословна хала бр.3, која се даје у закуп је смјештена у Пословној зони „Термоелектрана“ Драгаловци, изграђена на к.ч.2335/7  уписана у пл, број 751/5, к.о. Драгаловци, укупне корисне површине 994,94 м2, од чега је 855,02 м2 производни погон, а 139,92 м2 канцеларијски простор.

 

 1. Цијена

Почетна цијена закупа производног простора   је 1,95 КМ/м2 , а канцеларијског 2,35 КМ/м2 на мјесечном нивоу.

Поред цијене закупа, закупац је дужа да плаћа и режијске трошкове (струја, вода, смеће, загријавање просторија итд).

 

 1. Садржај понуде

Понуђач на јавном надметању је обавезан да понуди најмање почетни износ закупнине, те да у понуди наведе и сљедеће податке:

 • име, очево име, презиме, ЈМБГ, мјесто и адресу становања, број телефона, име и презиме опуномоћника ако га има (ако је понуђач физичко лице) или
 • тачан назив и сједиште правног лица, контакт телефон, ЈИБ, име и презиме законског заступника и име и презиме опуномоћника- ако га има (ако је понуђач правно лице),
 • цијену коју даје за понуђену халу,
 • прецизну ознаку некретнине за коју се даје понуда,
 • овјерену изјаву да ће запослити 25 радника најкасније у року од 3 мјесеца од закључења уговора о закупу,
 • доказ о уплати кауције у износу од 2.395,32 КМ (10% од почетне цијене закупа на непокретностима  за годину дана),
 • доказ о измиреним обавезама према општини Станари (Потврда из Пореске управе Републике Српске).

Понуђачи су дужни да износ кауције уплате на жиро рачун општине број 5553000019686503 отворен код Нове банке ад. Бања Лука.

 

 1. Остале информације

Неблаговремене и непотпуне пријаве  и пријаве поднесене противно условима огласа Комисија ће одбацити.

Са закупцем чија је понуда најповољнија, закључиће се писмени уговор о закупу производне хале  који ће у име општине потписати начелник општине.

Закупац поред излицитиране цијене сноси трошкове који су везани за давање у закуп лицитираног пословног простора.

Ако учесник лицитације одустане од закључења уговора о закупу губи право на повраћај положене кауције.

Заинтересовани понуђачи могу сваким радним даном, у времену од 11,00 до 14,00 часова, добити детаљне, усмене и писмене информације, по свим ставкама овог Позива, те разгледати  предметни пословни простор.

Контакт телефон: 053/201-810.

 

 1. Мјесто подношења понуде

Понуде се достављају лично, или путем поште, у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп пословног простора-НЕ ОТВАРАЈ“, на адресу:

Општина Станари

Општинска управа

Одјељење  за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију

Станари бб

74 208 Станари

 

 1. Рок за подношење понуда

Рок за подношење понуда  је 15 дана, од дана објављивања Јавног позива у Гласу Српске, односно до 16.04.2020. године.

 

 1. Вријеме и мјесто лицитације

 

Отварање поднесених писмених пријава и лицитација за пословни простор ће се одржати 17.04.2020. године у сали Скупштине општине са почетком у 09:00 часова.

Лицитацију ће спровести Комисија за провођење поступка давања у подзакуп непокретности у складу са одредбама Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних просторија и гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари („Службeни глaсник општинe Станари“, брoj: 2/18).

На лицитацији морају приступити сви понуђачи или њихови опуномоћници са потписаном и овјереном пуномоћи.

Резултати лицитације биће објављени након завршетка лицитације.                                                                                                                                                       

Број:05/2-368-1/20                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум:31.03.2020. године                                                           Душан Панић

Back To Top