skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

MATERIJAL ZA 15. REDOVNU SJEDNICU SO STANARI

Dnevni red za 15. redovnu sjednicu

Izvod iz Zapisnika sa 14. redovne sjednice

Izvod iz Zapisnika sa tematske sjednice

Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01-01.06.2018. god.

Izvještaj o izvršenju Programa rada SO (polugodišnji)

Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana PZ "Termoelektrana"

Granica obuhvata RP

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune RP eksploatacionih polja Rudnika „Stanari"

Prijedlog Odluke o osnivanju Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice Stanari

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Stanari

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje i novorođenu djecu

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mrtvozorstvu na području opštine Stanari

Prijedlog Odluke o subvenciji prevoza učenika osnovne škole

Prijedlog Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje

Back To Top