skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

NAREDBA O RADNOM VREMENU U DANE PRAZNIKA REPUBLIKE

Na osnovu člana 5, stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/15),  člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 4/15) i člana 68. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/17), načelnik opštine Stanari, donio je

N  A  R  E  D  B  U

o određivanju radnog vremena na dan praznika Republike Srpske-Dan uspostave  Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, 21. novembra

 Član 1.

U dane republičkog praznika-Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2019. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
  2. Teritorijalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 0,00 do 24,00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti,
  3. Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje

Član 2.

Na dan republičkog praznika, pored subjekata iz prethodnog člana, mogu da rade:

  • svi privredni i drugi subjekti na području opštine, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova,
  • pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost u vremenu od 0,00 do 24,00 časa,
  • privredni i drugi subjekti kojima je drugim zakonskim propisima izričito dozvoljeno da rade.

Član 3.

U dane republičkog praznika ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa radnim vremenom propisanim Odlukom o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 4.

            U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima, Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari i Odluke o određivanju radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari.

Član 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“, internet stranici opštine Stanari i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

Back To Top