skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

ODRŽANA 15. REDOVNA SJEDNICA SO STANARI

U prostorijama SO Stanari danas je održana 15. redovna sjednica Skupštine opštine Stanari, kojoj je prisustvovalo 15 odbornika. Prije razmatranja tačaka Dnevnog reda, predlagač je dao prijedlog da se posljednja tačka (Razmatranje prijedloga Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje) razmatra u formi nacrta.

Na današnjem zasijedanju odbornici su imali priliku da razmatraju o 13 tačaka, i to:

 1. Aktuelni čas,
 2. Izvod iz Zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine opštine Stanari,
 3. Izvod iz Zapisnika sa tematske sjednice Skupštine opštine Stanari,
 4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta opštine Stanari za period 01.01-30.06.2018. godine (polugodišnji),
 5. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Programa rada Skupštine opštine Stanari i rada stalnih radnih tijela za prvih 6 mjeseci 2018. godine,
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana Poslovne zone „Termolelekrana“ u Dragalovcima,
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana eksploatacionih polja Rudnika „Stanari“,
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice opštine Stanari,
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Stanari,
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mrtvozorstvu na području opštine Stanari,
 11. Razmatranje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje i novorođenu djecu,
 12. Razmatranje prijedloga Pravilnika o subvenciji prevoza učenika osnovne škole i
 13. Razmatranje nacrta Pravilnika o subvencijama za zapošljavanje.

Nakon usvajanja izvoda iz zapisnika sa 14. redovne sjednice i tematske sjednice, odbornici su, u formi zaključka, jednoglasno usvojili polugodišnji Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Stanari koji je pripremilo Odjeljenje za privredu i finansije, a koji obuhvata izvršenje budžetskih sredstava i  izdataka budžetskih korisnika za prvo polugodište 2018. godine. Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Programa rada SO Stanari u kome je naveden detaljan prikaz aktivnosti i rada SO Stanari, kao i rada radnih tijela za prvih 6 mjeseci ove godine.

Odjeljenje za prostorno uređenje uputilo je Skupštini opštine na razmatranje prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana Poslovne zone „Termolelekrana“ u Dragalovcima, koji se izlaže na javni uvid od 19.11.2018. do 18.12.2018. godine, u prostorijama Opštinske uprave opštine Stanari i prostorijama nosioca izrade „Atrij“ d.o.o. Doboj, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Takođe, pomenuto Odjeljenje Skupštini je pripremilo i prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana eksploatacionih polja Rudnika „Stanari“, koji se odnosi na prostor eksploatacionog polja uglja „Stanari“ i Termoelektrane „Stanari“.

Skupština opštine Stanari jednoglasno je usvojila Odluku o osnivanju Teritorijalne vatrogasne jedinice Stanari, koja se nalazi u sastavu Odjeljenja za opštu upravu kao posebna organizaciona jedinica. S obzirom da je Dobrovoljna vatrogasna jedinica Stanari ispunila materijalno-tehničke, kadrovske i normativno-pravne uslove, Skupština opštine donijela je odluku da Jedinica preraste u profesionalnu, odnosno teritorijalnu.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Stanari utvrđene su visine i način plaćanja naknada za korištenje putnog zemljišta lokalnih i nekategorisanih puteva opštine Stanari. Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o mrtvozorstvu na području opštine Stanari imenovani su novi mrtvozornici na području naše lokalne zajednice, i to dr Aleksandar Panić, specijalista ginekologije i akušerstva, dr Siniša Šaran, doktor opšte prakse i dr Bojan Subotić, doktor opšte prakse.

Na današnjem zasijedanju odbornici su usvojili i izmjene i dopune Pravilnika o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje i novorođenu djecu, kojim se u članu 2. i članu 12. riječi „državljanstvo Republike Srpske“ zamjenjuju riječima „državljanstvo Bosne i Hercegovine“ i članu 4. i članu 13. riječi „uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske za majku porodilju i oca djeteta“ zamjenjuju riječima „uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za majku porodilju i oca djeteta“. Izmjenama ovog Pravilnika izbjegava se neravnopravan položaj lica koja nemaju državljanstvo BiH – Republike Srpske, već državljanstvo BiH – Federacije BiH, koja su rođena na teritoriji današnje Federacije BiH, a koja žive i imaju prebivalište opštine Stanari, a koja ujedno ispunjavaju kriterijume predviđene Pravilnikom.

Jednoglasno je usvojen i Pravilnik o subvenciji prevoza učenika osnovne škole kojim se utvrđuju uslovi za subvenciju organizovanog prevoza učenika Osnovne škole „Desanka Maksimović“ Stanari, način sticanja i prestanka subvencije troškova prevoza učenika, obaveze škole, učenika, prevoznika i opštine u sistemu organizacije prevoza, kao i druga pitanja značajna za funkcionisanje prevoza učenika. Kao posljednja tačka Dnevnog reda razmatran je Pravilnik o subvencijama za zapošljavanje koji je usvojen u formi nacrta i za koji će biti organizovana stručna rasprava na kojoj će građani moći dati svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. O mjestu i vremenu održavanja stručne rasprave javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Back To Top