skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Изградња оборинске и феклане канализације

Предмет јавне набавке (број: 02-406-5/20) су радови на изградњи оборинске анализације и дијела фекалне канализације у насељу Станари, дионица од СПО Викторија до дијела пута према биолошком уређају за прукпљање отпадних вода

Непредвиђени и додатни радови на хидрогеолошким истраживањима и изради бунара за потребе водоснадбијевања општине Станари

Поступак јавне набавке (број: 02-406-8/19) сз радови на хидрогеолошким истраживањима и изради бунара за потребе водоснабијевања општине Станари

Ватрогасно возило за потребе ДВЈ Станари – обавјештење

Обавјештење о набавци 5475-1-1-4-3-7/18. Ватрогасно возило за потребе ДВЈ Станари. Обавезни услови за учешће из члана 45. Закона о јавним набавкама, а докази дефинисани детаљно у тендерској документацији.

Услуге осигурања возила у 2018. години – тендерска документација

Предмет набавке (број: 02-406-52/18) је набавка услуга обавезног осигурања путничких службених моторних возила и каско осигурање одређених службених моторних возила у власништву уговорног органа.
Back To Top