skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Izgradnja oborinske i feklane kanalizacije

Predmet javne nabavke (broj: 02-406-5/20) su radovi na izgradnji oborinske analizacije i dijela fekalne kanalizacije u naselju Stanari, dionica od SPO Viktorija do dijela puta prema biološkom uređaju za prukpljanje otpadnih voda

Usluge banjske rhabilitacije

Predmet javne nabavke broj: 02-406-108/18 su usluge banjskog liječenja RVI, boraca i porodica poginulih boraca opštine Stanari u tku 2018. godine
Back To Top