skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Борачко-инвалидска заштита

Допунска права из области борачко-инвалидске заштите

У складу са Одлуком о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца (Службени гласник општине Станари, број 3/16), утврђују се допунска права бораца, РВИ и ППБ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, услови, начин и поступак за остваривање допунских права, начин обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права, прописаних овом Одлуком.

Корисницима права према овој Одлуци сматрају се: сви демобилисани борци, ратни војни инвалиди, логораши, чланови породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида, којима је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право по важећим законима.

Права утврђена овом Одлуком могу остварити корисници права само уколико:

 • имају пребивалиште на подручју општине Станари,
 • су незапослени,
 • то право не користе према другом основу.

Допунска права бораца, РВИ, логораша и породица погинулих бораца су:

 • једнократна новчана помоћ у случају болничког лијечења, куповине лијекова и тешког материјалног стања,
 • накнада трошкова сахране,
 • новчана помоћ за стамбено збрињавање,
 • накнада прикључења на електричну мрежу,
 • накнада прикључења на водоводну мрежу.

Контакт подаци

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

Једнократна новчана помоћ у случају болничког лијечења, куповине лијекова и тешког материјалног стања

Корисници права имају право на једнократну новчану помоћ за трошкове лијечења и набавку лијекова, као и због изузетног тешког материјалног стања.

Уз захтјев потребно је приложити сљедећу документацију:

 • налаз и мишљење љекара специјалисте,
 • доказе о трошковима лијечења,
 • доказе о приходима подносиоца захтјева и укупним приходима чланова домаћинства,
 • фотокопију личне карте и текућег рачуна,
 • рјешење о статусу борца, РВИ или ППБ,
 • кућну листу,
 • увјерење са бироа.

Захтјев са свим потребним документима предаје се у шалтер-салу општине Станари.

Накнада трошкова сахране

Уз захтјев за накнаду трошкова сахране потребно је приложити:

 • извод из МКУ,
 • рјешење да је умрло лице припадало наведеним категоријама,
 • изјаву да је лице сносило трошкове сахране.

Накнада за трошкове сахране

Захтјев са свим потребним документима рпредаје се у шалтер-салу општине Станари (код остваривања овог права, подносилац захтјева не мора испуњавати опште услове тј. да је незапослено лице и да има пребивалиште на подручју општине Станари).

Новчана помоћ за стамбено збрињавање

Уз захтјев, потребно је приложити сљедећу документацију:

 • доказ о статусу ППБ, РВИ, логораша или борца,
 • кућну листу,
 • доказ да подносилац није остварио овај вид помоћи од Републике или општине,
 • доказ о власништву објекта који се гради  (посједовни лист и грађевинска дозвола),
 • уговор о куповини и докази о адаптацији куће или стана,
 • друге доказе који се утврде конкурсом.

Захтјев за стамбено збрињавање

Ово право не могу остварити породице са два или више запослена.

НАПОМЕНА: Захтјеви се предају по јавном позиву, тј. конкурсу.

Накнада прикључења на електричну и водоводну мрежу

Уз захтјев, потребно је приложити сљедећу документацију:

 • доказ о стамбеној ситуацији,
 • доказ о власништву над објектом који се гради,
 • грађевинску или урбанистичку сагласност,
 • предрачун или рачун трошкова (рјешење о прикључењу на мрежу),
 • доказ о материјалном стању подносиоца захтјева и укупним приходима чланова домаћинства,
 • рјешење о статусу борца, РВИ или ППБ.

Накнада за прикључење електричне енергије

Накнада за прикључење на водоводну мрежу

Напомена

За све додатне информације, можете се обратити Одјељењу за општу управу/Одсјек за општу управу и заједничке послове, сваким радним даном од 07 до 15 часова.

 

Захтјеви, са свим потребним документима предају се у шалтер-салу општине Станари.

Додјелу једнократне новчане помоћи и накнада врши комисија, коју именује начелник општине.

О захтјеву за остварење допунских права одлучује начелник општине на основу поступка спроведеног по конкурсу или по основу писменог захтјева.

Одлука о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца

Back To Top