skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Борачко-инвалидска заштита

  Допунска права из области борачко-инвалидске заштите

  У складу са Одлуком о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца (Службени гласник општине Станари, број 3/16), утврђују се допунска права бораца, РВИ и ППБ Одбрамбено-отаџбинског рата РС, услови, начин и поступак за остваривање допунских права, начин обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права, прописаних овом Одлуком.

  Корисницима права према овој Одлуци сматрају се: сви демобилисани борци, ратни војни инвалиди, логораши, чланови породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида, којима је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право по важећим законима.

  Права утврђена овом Одлуком могу остварити корисници права само уколико:

  • имају пребивалиште на подручју општине Станари,
  • су незапослени,
  • то право не користе према другом основу.

  Допунска права бораца, РВИ, логораша и породица погинулих бораца су:

  • једнократна новчана помоћ у случају болничког лијечења, куповине лијекова и тешког материјалног стања,
  • накнада трошкова сахране,
  • новчана помоћ за стамбено збрињавање,
  • накнада прикључења на електричну мрежу,
  • накнада прикључења на водоводну мрежу.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Једнократна новчана помоћ у случају болничког лијечења, куповине лијекова и тешког материјалног стања

  Корисници права имају право на једнократну новчану помоћ за трошкове лијечења и набавку лијекова, као и због изузетног тешког материјалног стања.

  Уз захтјев потребно је приложити сљедећу документацију:

  • налаз и мишљење љекара специјалисте,
  • доказе о трошковима лијечења,
  • доказе о приходима подносиоца захтјева и укупним приходима чланова домаћинства,
  • фотокопију личне карте и текућег рачуна,
  • рјешење о статусу борца, РВИ или ППБ,
  • кућну листу,
  • увјерење са бироа.

  Захтјев са свим потребним документима предаје се у шалтер-салу општине Станари.

  Накнада трошкова сахране

  Уз захтјев за накнаду трошкова сахране потребно је приложити:

  • извод из МКУ,
  • рјешење да је умрло лице припадало наведеним категоријама,
  • изјаву да је лице сносило трошкове сахране.

  Накнада за трошкове сахране

  Захтјев са свим потребним документима рпредаје се у шалтер-салу општине Станари (код остваривања овог права, подносилац захтјева не мора испуњавати опште услове тј. да је незапослено лице и да има пребивалиште на подручју општине Станари).

  Новчана помоћ за стамбено збрињавање

  Уз захтјев, потребно је приложити сљедећу документацију:

  • доказ о статусу ППБ, РВИ, логораша или борца,
  • кућну листу,
  • доказ да подносилац није остварио овај вид помоћи од Републике или општине,
  • доказ о власништву објекта који се гради  (посједовни лист и грађевинска дозвола),
  • уговор о куповини и докази о адаптацији куће или стана,
  • друге доказе који се утврде конкурсом.

  Захтјев за стамбено збрињавање

  Ово право не могу остварити породице са два или више запослена.

  НАПОМЕНА: Захтјеви се предају по јавном позиву, тј. конкурсу.

  Накнада прикључења на електричну и водоводну мрежу

  Уз захтјев, потребно је приложити сљедећу документацију:

  • доказ о стамбеној ситуацији,
  • доказ о власништву над објектом који се гради,
  • грађевинску или урбанистичку сагласност,
  • предрачун или рачун трошкова (рјешење о прикључењу на мрежу),
  • доказ о материјалном стању подносиоца захтјева и укупним приходима чланова домаћинства,
  • рјешење о статусу борца, РВИ или ППБ.

  Накнада за прикључење електричне енергије

  Накнада за прикључење на водоводну мрежу

  Напомена

  За све додатне информације, можете се обратити Одјељењу за општу управу/Одсјек за општу управу и заједничке послове, сваким радним даном од 07 до 15 часова.

   

  Захтјеви, са свим потребним документима предају се у шалтер-салу општине Станари.

  Додјелу једнократне новчане помоћи и накнада врши комисија, коју именује начелник општине.

  О захтјеву за остварење допунских права одлучује начелник општине на основу поступка спроведеног по конкурсу или по основу писменог захтјева.

  Одлука о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца

  Back To Top