skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Boračko-invalidska zaštita

  Dopunska prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

  U skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca (Službeni glasnik opštine Stanari, broj 3/16), utvrđuju se dopunska prava boraca, RVI i PPB Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, uslovi, način i postupak za ostvarivanje dopunskih prava, način obezbjeđenja novčanih sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava, propisanih ovom Odlukom.

  Korisnicima prava prema ovoj Odluci smatraju se: svi demobilisani borci, ratni vojni invalidi, logoraši, članovi porodica poginulih boraca i umrlih vojnih invalida, kojima je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznat status i pravo po važećim zakonima.

  Prava utvrđena ovom Odlukom mogu ostvariti korisnici prava samo ukoliko:

  • imaju prebivalište na području opštine Stanari,
  • su nezaposleni,
  • to pravo ne koriste prema drugom osnovu.

  Dopunska prava boraca, RVI, logoraša i porodica poginulih boraca su:

  • jednokratna novčana pomoć u slučaju bolničkog liječenja, kupovine lijekova i teškog materijalnog stanja,
  • naknada troškova sahrane,
  • novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje,
  • naknada priključenja na električnu mrežu,
  • naknada priključenja na vodovodnu mrežu.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Jednokratna novčana pomoć u slučaju bolničkog liječenja, kupovine lijekova i teškog materijalnog stanja

  Korisnici prava imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja i nabavku lijekova, kao i zbog izuzetnog teškog materijalnog stanja.

  Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • nalaz i mišljenje ljekara specijaliste,
  • dokaze o troškovima liječenja,
  • dokaze o prihodima podnosioca zahtjeva i ukupnim prihodima članova domaćinstva,
  • fotokopiju lične karte i tekućeg računa,
  • rješenje o statusu borca, RVI ili PPB,
  • kućnu listu,
  • uvjerenje sa biroa.

  Zahtjev sa svim potrebnim dokumentima predaje se u šalter-salu opštine Stanari.

  Naknada troškova sahrane

  Uz zahtjev za naknadu troškova sahrane potrebno je priložiti:

  • izvod iz MKU,
  • rješenje da je umrlo lice pripadalo navedenim kategorijama,
  • izjavu da je lice snosilo troškove sahrane.

  Naknada za troškove sahrane

  Zahtjev sa svim potrebnim dokumentima rpredaje se u šalter-salu opštine Stanari (kod ostvarivanja ovog prava, podnosilac zahtjeva ne mora ispunjavati opšte uslove tj. da je nezaposleno lice i da ima prebivalište na području opštine Stanari).

  Novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje

  Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o statusu PPB, RVI, logoraša ili borca,
  • kućnu listu,
  • dokaz da podnosilac nije ostvario ovaj vid pomoći od Republike ili opštine,
  • dokaz o vlasništvu objekta koji se gradi  (posjedovni list i građevinska dozvola),
  • ugovor o kupovini i dokazi o adaptaciji kuće ili stana,
  • druge dokaze koji se utvrde konkursom.

  Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

  Ovo pravo ne mogu ostvariti porodice sa dva ili više zaposlena.

  NAPOMENA: Zahtjevi se predaju po javnom pozivu, tj. konkursu.

  Naknada priključenja na električnu i vodovodnu mrežu

  Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o stambenoj situaciji,
  • dokaz o vlasništvu nad objektom koji se gradi,
  • građevinsku ili urbanističku saglasnost,
  • predračun ili račun troškova (rješenje o priključenju na mrežu),
  • dokaz o materijalnom stanju podnosioca zahtjeva i ukupnim prihodima članova domaćinstva,
  • rješenje o statusu borca, RVI ili PPB.

  Naknada za priključenje električne energije

  Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu

  Napomena

  Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Odjeljenju za opštu upravu/Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove, svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

   

  Zahtjevi, sa svim potrebnim dokumentima predaju se u šalter-salu opštine Stanari.

  Dodjelu jednokratne novčane pomoći i naknada vrši komisija, koju imenuje načelnik opštine.

  O zahtjevu za ostvarenje dopunskih prava odlučuje načelnik opštine na osnovu postupka sprovedenog po konkursu ili po osnovu pismenog zahtjeva.

  Odluka o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca

  Back To Top