skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Boračko-invalidska zaštita

Dopunska prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite

U skladu sa Odlukom o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca (Službeni glasnik opštine Stanari, broj 3/16), utvrđuju se dopunska prava boraca, RVI i PPB Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, uslovi, način i postupak za ostvarivanje dopunskih prava, način obezbjeđenja novčanih sredstava i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava, propisanih ovom Odlukom.

Korisnicima prava prema ovoj Odluci smatraju se: svi demobilisani borci, ratni vojni invalidi, logoraši, članovi porodica poginulih boraca i umrlih vojnih invalida, kojima je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznat status i pravo po važećim zakonima.

Prava utvrđena ovom Odlukom mogu ostvariti korisnici prava samo ukoliko:

 • imaju prebivalište na području opštine Stanari,
 • su nezaposleni,
 • to pravo ne koriste prema drugom osnovu.

Dopunska prava boraca, RVI, logoraša i porodica poginulih boraca su:

 • jednokratna novčana pomoć u slučaju bolničkog liječenja, kupovine lijekova i teškog materijalnog stanja,
 • naknada troškova sahrane,
 • novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje,
 • naknada priključenja na električnu mrežu,
 • naknada priključenja na vodovodnu mrežu.

Kontakt podaci

Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

Jednokratna novčana pomoć u slučaju bolničkog liječenja, kupovine lijekova i teškog materijalnog stanja

Korisnici prava imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za troškove liječenja i nabavku lijekova, kao i zbog izuzetnog teškog materijalnog stanja.

Uz zahtjev potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • nalaz i mišljenje ljekara specijaliste,
 • dokaze o troškovima liječenja,
 • dokaze o prihodima podnosioca zahtjeva i ukupnim prihodima članova domaćinstva,
 • fotokopiju lične karte i tekućeg računa,
 • rješenje o statusu borca, RVI ili PPB,
 • kućnu listu,
 • uvjerenje sa biroa.

Zahtjev sa svim potrebnim dokumentima predaje se u šalter-salu opštine Stanari.

Naknada troškova sahrane

Uz zahtjev za naknadu troškova sahrane potrebno je priložiti:

 • izvod iz MKU,
 • rješenje da je umrlo lice pripadalo navedenim kategorijama,
 • izjavu da je lice snosilo troškove sahrane.

Naknada za troškove sahrane

Zahtjev sa svim potrebnim dokumentima rpredaje se u šalter-salu opštine Stanari (kod ostvarivanja ovog prava, podnosilac zahtjeva ne mora ispunjavati opšte uslove tj. da je nezaposleno lice i da ima prebivalište na području opštine Stanari).

Novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o statusu PPB, RVI, logoraša ili borca,
 • kućnu listu,
 • dokaz da podnosilac nije ostvario ovaj vid pomoći od Republike ili opštine,
 • dokaz o vlasništvu objekta koji se gradi  (posjedovni list i građevinska dozvola),
 • ugovor o kupovini i dokazi o adaptaciji kuće ili stana,
 • druge dokaze koji se utvrde konkursom.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Ovo pravo ne mogu ostvariti porodice sa dva ili više zaposlena.

NAPOMENA: Zahtjevi se predaju po javnom pozivu, tj. konkursu.

Naknada priključenja na električnu i vodovodnu mrežu

Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o stambenoj situaciji,
 • dokaz o vlasništvu nad objektom koji se gradi,
 • građevinsku ili urbanističku saglasnost,
 • predračun ili račun troškova (rješenje o priključenju na mrežu),
 • dokaz o materijalnom stanju podnosioca zahtjeva i ukupnim prihodima članova domaćinstva,
 • rješenje o statusu borca, RVI ili PPB.

Naknada za priključenje električne energije

Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu

Napomena

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Odjeljenju za opštu upravu/Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove, svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

 

Zahtjevi, sa svim potrebnim dokumentima predaju se u šalter-salu opštine Stanari.

Dodjelu jednokratne novčane pomoći i naknada vrši komisija, koju imenuje načelnik opštine.

O zahtjevu za ostvarenje dopunskih prava odlučuje načelnik opštine na osnovu postupka sprovedenog po konkursu ili po osnovu pismenog zahtjeva.

Odluka o dopunskim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca

Back To Top