skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Локацијски услови

  Локацијски услови издају се за изградњу, доградњу, надоградњу, реконструкцију, санацију, промјену намјене и легализацију:

  • индивидуалног стамбеног објекта бп до 400 м2,
  • индивидуалног стамбеног објекта бп преко 400 м2,
  • индивидуалног стамбено-пословног објекта бп до 400 м2,
  • колективног стамбеног објекта,
  • колективног стамбено-пословног објекта,
  • пословног објекта,
  • објекта комуналне инфраструктуре,
  • друго.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефон: +387 53 201-810

   

  Потребна документација

  Уз захтјев, потребно је приложити сљедећу документацију:

  • урбанистичко-техничке услове и стручно мишљење ако нема спроведбеног документа просторног уређења, који се достављају у три примјерка, само ако се раде ван органа надлежног за послове уређења простора јединице локалне самоуправе,
  • копију катастарског плана, односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и катастра,
  • доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о легализацији, доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта,
  • опис објекта,
  • сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима, на основу посебних закона, зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично, ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима, осим ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења),
  • рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом и
  • идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које, према одредбама закона није потребна грађевинска дозвола.
  • општинску административну таксу на захтјев и на локацијске услове.

  Напомена

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију/Одсјек за просторно планирање, грађење и документацију (канцеларија бр. 28), сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

   

  Обрасци

  Захтјев за локацијске услове

  Back To Top