skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Грађевинскe дозволe

Грађевинска дозвола издаје се за изградњу, доградњу, надоградњу, реконструкцију, санацију, промјену намјене и легализацију:

 • индивидуалног стамбеног објекта,
 • индивидуалног стамбено-пословног објекта,
 • колективног стамбеног објекта,
 • колективног стамбено-пословног објекта,
 • пословног објекта,
 • објекта комуналне инфраструктуре,
 • остало.

Контакт подаци

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810

Потребна документација

 1. Локацијске услове за индивидуалне стамбене и индивидуалнe стамбено-пословне објекте чија је бруто грађевинска површина већа од 400 м2;
 2. Урбанистичко-техничке услове и стручно мишљење;
 3. Доказ о ријешеним имовинско-правним односима:
  • земљишно-књижни уложак:
   • посједовни лист и
   • копију катастарског плана са идентификацијом – не старије од шест мјесеци,
  • уговор или одлуку надлежног органа погодну као основ за стицање права власништва или права грађења у корист инвеститора,
  • уговор о заједничком грађењу закључен са власником земљишта или непокретности;
  • посебну одлука Владе која се доноси на основу Закона о експропријацији, а којом се дозвољава улазак у посјед експроприсаних непокретности прије коначности рјешења, уколико се ради о издавању грађевинске дозволе за објекте од општег интереса,
  • уговор закључен са Владом или јединицом локалне самоуправе и уговор о јавно-приватном партнерству закључен са јавним партнером, у складу са посебним законом, у случају дате концесије или повјеравања комуналне дјелатности у складу са посебним законом, или када је ради остваривања јавно-приватног партнерства државно земљиште унесено као оснивачки капитал у новоосновано привредно друштво.
 4. Главни пројекат у три примјерка,
 5. Извјештај о ревизији техничке документације у складу са чланом 114. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 40/13),
 6. Извјештај и потврду о нострификацији главног пројекта, уколико је рађен по прописима других земаља – члан 102. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу («Службени гласник Републике Српске», број 40/13),
 7. Еколошку дозволу, ако је потребна, или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине,
 8. Сагласности надлежних комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично, када је то одређено посебним прописима (електроенергетска сагласност, противпожарна сагласност и сл),
 9. Друге доказе одређене посебним законима,
 10. Општинску административну таксу у износу од 2,00 КМ на захтјев и општинску административну таксу на рјешење у износу од:
  • за објекте чија је предрачунска вриједност до 50.000,00 КМ – 20,00 КМ,
  • за објекте чија је предрачунска вриједност од 50.001,00 КМ до 100.000,00 KM – 30,00 КМ,
  • за објекте чија је предрачунска вриједност преко 100.000,00 КМ, 0,1%, али не више од 1.000,00 КМ.

Сви документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији.

НАПОМЕНА: Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе на грађевинском земљишту које је у власништву више лица доставља се извод из јавне евиденције о непокретностима и уговор о међусобним односима инвеститора и свих сувласника земљишта, закључен у складу са посебним законом. Уз захтјев за издавање грађевинске дозволе за извођење радова на објекту који је у власништву више лица доставља се извод из јавне евиденције и уговор закључен у складу са посебним законом.

Напомена

За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију/Одсјек за просторно планирање, грађење и документацију (канцеларија бр. 3), сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

 

Обрасци и документи

Захтјев за грађевинску дозволу

Закон о уређењу простора и грађењу

Back To Top