skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Ekološke dozvole

Ekološka dozvola je pisana odluka, koja ima za cilj visok nivo zaštite životne sredine u cjelini, preko zaštite vazduha, vode i zemljišta. Ekološka dozvola je integralni dokument, jer je u njoj integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. Prema Zakonu o prostornom uređenju RS, u sklopu procedure izdavanja građevinske dozvole, investitor, za čiji projekat se smatra da ima ili može imati negativan uticaj na životnu sredinu, dužan je prethodno pribaviti ekološku dozvolu.

Ekološkom dozvolom nalažu se mjere za sprečavanje ili kada to nije izvodljivo, smanjenje emisija u vazduh, vodu i zemljište i sprečavanje stvaranja otpada, da bi se ostvario visok nivo zaštite životne sredine kao cjeline. Izdavanje ekološke dozvole je definisano Zakonom o zaštiti životne sredine čl. 80-110. (Sl. gl. RS, broj 71/12).

Kontakt podaci

Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 53 201-810
El. pošta: stambenokominalno@opstinastanari.com

KOJE VRSTE POGONA I POSTROJENJA TREBAJU IMATI EKOLOŠKU DOZVOLU?

Pravilnikom o projektima, za koje se provodi procjena uticaja na životnu sredinu i kriterijumima za odlučivanje o upotrebi sprovođenja i obimu procjene uticaja na životnu sredinu (Sl. gl. RS, broj 24/12) i Pravilnikom o postrojenjima koja mogu biti izgrađena i puštena u rad samo ako imaju ekološku dozvolu (Sl. gl. RS, broj 124/12), definisane su vrste pogona i postrojenja koja trebaju ekološku dozvolu.

KO PRIPREMA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE?

Zahtjev za ekološku dozvolu priprema odgovorno lice postrojenja ili investitor. Dokaze uz zahtjev za ekološku dozvolu priprema institucija, ovlaštena od Ministarstva, za obavljanje djelatnosti, iz oblasti zaštite životne sredine.

KAKO SE PODNOSI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE?

Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole predaje se na protokol Opštinske uprave Stanari (Šalter sala), Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, ili putem pošte, sa propratnom dokumentacijom.

Uz Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju lokacijskih uslova,
 • dokaze za izdavnje ekološke dozvole, a prema listi elemenata, na osnovu člana 85. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 71/12), u dva štampana i originalno potpisana primjerka i u jednom elektronskom primjerku. Navedene dokaze pripremaju ovlaštena pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine,
 • administrativnu taksu, tarifni broj 1, u iznosu od 2,00 KM,
 • administrativnu taksu za izdavanje ekološke dozvole, tarifni broj 21, u iznosu od 50,00 KM.

ŠTA SE DEŠAVA SA ZAHTJEVOM NAKON PODNOŠENJA?

Kada se utvrdi da je Zahtjev pripremljen u skladu sa članom 85. Zakona o zaštiti životne sredine, isti se uzima u razmatranje i pokreće se procedura za izdavanje ekološke dozvole. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju uključuje zainteresovanu javnost u postupak, putem raspoloživih sredstava informisanja. Obavještenje za javnost traje 30 dana. Ako nema primjedbi, izdaje se ekološka dozvola, a ako ima, iste se razmotre, te opravdane sugestije ugrade u predmetni dokument. Prema članu 89. Zakona o zaštiti životne sredine, rok za izdavanje ekološke dozvole je najduži 60 dana, od dana podnošenja zahtjeva sa kompletnim prilozima.

DA LI JE EKOLOŠKA DOZVOLA TRAJNA?

Prema članu 90. Zakona o zaštiti životne sredine, ekološka dozvola se izdaje na period od 5 godina, nakon čega je investitor dužan podnijeti zahtjev za njenu reviziju.

Član 95. Zakona o zaštiti životne sredine propisuje uslove pod kojima se i prije isteka zakonskog roka može preispitati ekološka dozvola.

Revizija ekološke dozvole se radi u skladu sa Pravilnikom o postupku revizije i obnavljanja ekološke dozvole (Sl. gl. RS, broj 28/13).

OBNAVLJANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

Za obnavljanje ekološke dozvole, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju ekološke dozvole koja se obnavlja,
 • izvještaj o izvršenim mjerenjima emisije naloženim u dozvoli koja se obnavlja,
 • zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine, sačinjen na licu mjesta kojim se dokazuje da su izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem o dozvoli i da nije došlo do značajnih promjena uslova koji se odnose na postrojenja i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, korištenje energije, izvor emisija i lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi,
 • izjavu odgovornog lica, ovjerenu od nadležnog organa za ovjeru potpisa, da su danom podnošenja zahtjeva za obnavljanje dozvole izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem o dozvoli i da nije došlo do značajnih promjena uslova koji se odnose na postrojenje i aktivnosti, osnovne i pomoćne sirovine, korištenje energije, izvor emisija i lokaciju na kojoj se postrojenje nalazi,
 • administrativnu taksu, tarifni broj 1, u iznosu od 2,00 KM,
 • administrativnu taksu za obnavljanje ekološke dozvole, tarifni broj 21, u iznosu od 50,00 KM.

NAPOMENA: Zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole odgovorno lice ponosi organu nadležnom za izdavanje dozvole, najasnije tri mjeseca prije isteka njenog roka.

IZMJENA EKOLOŠKE DOZVOLE

Za izmjenu ekološke dozvole (u postupku revizija), potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • kopiju ekološke dozvole koja je predmet revizije,
 • kopiju rješenja o odobrenju za građenje i kopiju odobrenja za upotrebu,
 • izvještaj o izvršenim mjerenjima emisije naloženim u ekološkoj dozvoli koja je predmet revizije,
 • administrativnu taksu, tarifni broj 1, u iznosu od 2,00 KM,
 • administrativnu taksu za izmjenu ekološke dozvole, tarifni broj 21, u iznosu od 50,00 KM.

NAPOMENA: Shodno članu 95, stav 1. Zakona o zaštiti životne sredine, organ nadležan za izdavanje ekološke dozvole vrši vanrednu reviziju i ažuriranje dozvole ukoliko:

 1. ukoliko je zagađenje koje stvara dato postrojenje toliko značajno da postojeće granične vrijednosti emisije, propisane u dozvoli, moraju biti razmotrene ili nove vrijednosti moraju biti unesene u dozvolu,
 2. bezbijednost odvijanja rada i aktivnosti zahtijeva korištenje drugih tehnika,
 3. ukoliko je potrebno, da bi se osigurala usklađenost sa novim ili revidiranim standardom kvaliteta životne sredine.
Napomena

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, svakim radnim danom, od 07 do 15 časova.

Obrasci i dokumenti

Zahtjev za ekološku dozvolu

Zakon o zaštiti životne sredine

Zahtjevi za ekološke dozvole

Ekološke dozvole

Uvid u ekološki zahtjev-Slobodan Đekić

Uvid u ekološki zahtjev- EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari

Uvid u ekološki zahtjev-ZP "Obuća Mitrović"

Uvid u ekološki zahtjev-JP "Putevi RS"

Uvid u ekološki zahtjev-JP "Autoputevi RS"

Ekološka dozvola-Duško Subotić

Ekološka dozvola-EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari

Ekološka dozvola-ZP "Obuća Mitrović"

Ekološka dozvola-JP "Putevi RS"

Ekološka dozvola- "Vukajlović" d.o.o

Back To Top