skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Употребнe дозволe

  Изграђени објекат се не може користити односно ставити у употребу прије него што надлежни орган рјешењем изда употребну дозволу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа.

  Технички преглед се врши по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених грађевиском дозволом. Употребна дозвола се може издати и за дио објекта који представља засебну техничку и функционалну цјелину, прије завршетка изградње цијелог објекта. Поступак издавања употребне дозволе је регулисан одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16, и 84/19).

  Прије предавања захтјева за одобрење за употребу инвеститор је у обавези да изврши геодетско снимање објекта, као и свих подземних инсталација (електро, водоводних, хидрантске и канализационе мреже). Инвеститор је дужан да прибави изјаве лица одговорних за грађење и надзор.

  Уколико су вршене промјене које је захтијевају измјену грађевинске дозволе, инвеститор је дужан израдити и пројекат изведеног стања.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810

  Потребна документација

  Уз захтјев за издавање одобрења за употребу објекта (а и накнадно) који се предаје на шалтеру протокола Општинске управе, инвеститор је дужан да приложи:

  • Грађевинску дозволу и измијењену грађевинску дозволу (уколико је дошло до измјена)
  • Геодетски снимак објекта
  • Потврду о извршеном снимању подземних инсталација (водоводних, канализационих, електроинсталација и хидрантске мреже)
  • Изјаву извођача о квалитету изведених радова
  • Изјаву надзора
  • Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним условима
  • Енергетски цертификат зграде (осим за објекте који се чланом 96 Закона изузимају)
  • Противпожарну сагласност (за објекте за које је то законом прописано)
  • Доказ о уплати трошкова техничког прегледа
  • Доказ о уплати општинске административне таксе
  • Извјештај комисије за технички преглед објекта
  • Записник комисије за технички преглед објекта

  Након достављања комплетне документације, орган чија је надлежност издавање одобрења за употребну доноси рјешење којим се повјеравају послови техничког прегледа изабраном правном лицу са важеће листе правних лица за учешће у раду комисије за технички преглед објекта.

  Након формирања комисије, инвеститор је дужан најкасније на дан техничког прегледа доставити комисији на увид сљедећу документацију:

  • Грађевинску дозволу са главним пројектом и измијењеним пројектом, уколико је рађен
  • Доказе о квалитету радова
  • Грађевински дневник
  • Грађевинску књигу
  • Књигу инспекција
  • Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивности конструкције
  • Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта.

  Након извршеног техничког прегледа, комисија формира записник и извјештај о обављеном техничком прегледу које је инвеститор дужан доставити органу задуженом за издавање употребне дозволе, након чега му се издаје рјешење о употребној дозволи.

  ТРОШКОВИ

  Трошкови одобрења за употребну дозволу обухватају:

  • Трошкове техничког прегледа који зависе од врсте објекта, а прописани су Одлуком о накнадама за обављање послова техничког прегледа („Службени гласник општине Станари, бр. 8/19)
  • Трошкове општинске административне таксе који износе:
  • 20 КМ за индивидуално-стамбене, стамбено-пословне, помоћне и привремене објекте
  • 30 КМ за објекте мале привреде, занатских радионица, складишта, пољопривредних и инфраструктурних објеката
  • 50 КМ за колективно становање, колективне стамбено-пословне и индустријске објекте,
  • 100 КМ за угоститељске објекте са преноћиштем, ноћне барове, диско клубове и бензинске пумпе.

  Рок за рјешавање потпуног захтјева (достављена комплетна и технички исправна документација) је 15 дана.

  Напомена

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију/Одсјек за просторно планирање, грађење и документацију (канцеларија бр. 28), сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

  Обрасци и документи

  Захтјев за употребну дозволу

  Back To Top