skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Употребнe дозволe

Употребна дозвола издаје се за:

 • индивидуални стамбени објекат бп до 400 м2,
 • индивидуални стамбени објекат бп преко 400 м2,
 • индивидуални стамбено-пословни објекат бп до 400 м2,
 • колективни стамбени објекат,
 • колективни стамбено-пословни објекат,
 • пословни објекат,
 • објекат комуналне инфраструктуре,
 • друго.

Контакт подаци

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810

Потребна документација

 1. Овјерена фотокопију одобрења за грађење,
 2. Посједовни лист или ЗКИ (Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Добој),
 3. Доказ о извршеном геодетском снимању објекта (овлаштена геодетска организација), или копија плана, ако је објекат уплањен у катастарском операту (Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове-ПЈ Добој),
 4. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација за веће објекте,
 5. Сагласност на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима,
 6. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. Закона,
 7. Извјештај надзорног органа,
 8. Енергетски цертификат зграде,
 9. Стручни налаз о мјерењу електроинсталација и громобранске инсталације (издаје овлаштено предузеће),
 10. Општинска административна такса у износу од:
  • индивидуални стамбени објекти, стамбено-пословни, помоћни и привремени објекти – 20,00 КМ,
  • објекти колективног становања, колективних-стамбено пословних, пословних и индустријских објеката – 50,00 КМ,
  • угоститељских објеката са преноћиштем, ноћних барова, диско клубова и бензинских пумпи – 100,00 КМ,
  • објекти мале привреде, занатских радионица, складишта, пољопривредних и инфраструктурних објеката – 200,00 КМ.
 11. Приликом техничког пријема инвеститор, односно власник објекта дужан је да обезбиједи присуство учесника у грађењу;
 12. Инвеститор, односно власник објекта дужан је да, најкасније на дан техничког прегледа, комисији за технички преглед достави на увид сљедећу документацију:
  • грађевинску дозволу са главним пројектом на основу којег је издата дозвола и пројекат изведеног стања, уколико је израђен,
  • доказе о квалитету радова, грађевинских производа и опреме,
  • документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивости конструкције, ако се посебним прописима тестирање захтијева,
  • грађевински дневник,
  • грађевинску књигу, за оне објекте за које је прописана обавеза њеног вођења,
  • књигу иснпекције,
  • осталу документацију прописану посебним прописима зависно од врсте објекта.

НАПОМЕНА

Сагласности на употребу објекта, утврђене посебним законима прибављају се у поступку послије подношења захтјева за издавање одобрења за употребу објекта, и то: сагласност на спроведене мјере заштите од пожара, водопривредна дозвола, еколошка дозвола, санитарна сагласност – зависно од врсте објекта.

Сви документи се прилажу у оригиналу или овјереној копији

Напомена

За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију/Одсјек за просторно планирање, грађење и документацију (канцеларија бр. 3), сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

Обрасци и документи

Захтјев за употребну дозволу

Листa физичких и правних лица која имају право на учешће у раду комисија за технички преглед објеката изграђених на подручју општине Станари

Back To Top