skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Регистрација предузетника

  Физичко лице, које намјерава да обавља предузетничку дјелатност подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев надлежном органу јединице локалне самоуправе за послове привреде, на чијем подручју жели имати сједиште.

  Предузетничка дјелатност може се обављати као основно, допунско или додатно занимање.
  Физичко лице, које није у радном односу, обавља предузетничку дјелатност као основно занимање.
  Физичко лице може обављати предузетничку дјелатност, као допунско занимање, искључиво личним радом, најдуже до половине седмичног пуног радног времена, под условом да је у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  Ел. пошта: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

  Физичко лице, које је у радном односу на неким другим пословима, студент, корисник пензије, као и у другим случајевима, када посебним прописима није другачије урађено, може, као додатно занимање, да региструје предузетничку дјелатност, ако запосли лице које испуњава услове за обављање тражене дјелатности.

  Физичко лице може регистровати сезонско обављање предузетничке дјелатности најдуже на период до шест мјесеци, у току једне календарске године.

  Предузетник може обављати једну или више дјелатности, од којих је једна претежна, ако испуњава услове за њихово обављање.

  Претежну дјелатност, приликом подношења захтјева за обављање предузетничке дјелатности, одређује предузетник.

  Претежна дјелатност је она дјелатност према којој предузетник остварује највеће учешће у укупном приходу.

  Физичко лице, односно предузетник, који поднесе захтјев за регистрацију обављања предузетничке дјелатности или за промјену података о пословању, одговара за тачност датих података и приложених доказа уз захтјев.

  Потребна документација

  • Попуњен образац захтјева,
  • Овјерена фотокопија личне карте,
  • Потврда Основног суда да нема забрану обављања предузетничке дјелатности (не старија од 30 дана)
  • Потврда Пореске управе да нема доспјелих, а неизмирених обавеза (не старија од 8 дана),
  • Увјерење Основног суда (према мјесту пребивалишта) да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања
  • општинска административна такса.

  Предузетник престаје да обавља дјелатност одјавом или по сили закона.

  Захтјев за одјаву обављања дјелатности подноси се писаним путем, прије престанка рада, код регистрационог органа који доноси рјешење о престанку обављања дјелатности и брише предузетника из регистра.

  Ако у захтјеву за одјаву није наведен датум престанка обављања дјелатности, престанак се утврђује даном подношења захтјева за престанак обављања дјелатности и не може се утврдити ретроактивно.

  Предузетник је дужан да:

  • у пословном простору или за вријеме обављања дјелатности посједује рјешење о регистрацији,
  • одобрену дјелатност обавља квалитетно, у складу са прописима, добрим пословним обичајима и пословним моралом,
  • на видном мјесту да истакне радно вријеме и да га се придржава,
  • купцу, односно кориснику услуга изда рачун о продатој роби, односно извршеним услугама,
  • гарантује квалитет производа, односно услуга и отклони недостатке или надокнади причињену штету купцу производа, односно кориснику услуга, у складу са важећим прописима или стандардима,
  • води прописану евиденцију о обављању дјелатности,
  • пријави промјену пословног сједишта,
  • производи прописане мјере заштите на раду и заштите животне средине, које се односе на обављање регистрованих дјелатности,
  • закључи уговор са радником, у складу са законом, колективним уговором и другим прописима, којима се уређују радни односи,
  • пријави вођење пословања посредством пословође и обавијести регистрациони орган у случају непостојања услова за обављање предузетничке дјелатности.

  Напомена

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој (канцеларија бр. 27), сваким радним даном, од 07-15 часова.

   

  Обрасци и документи

  Образац СП1

  Back To Top