skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JNP za socijalno ugrožene građane

Jednokratna novčana pomoć ili pomoć u naturi ima za cilj ublažavanje teške materijalne situacije pojedinaca ili porodice koji se iznenada, trenutno, nađu u socijalno nezavidnoj situaciji, koji nisu korisnici prava koja se ostvaruju u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i koji su dospjeli u takvo stanje da ne mogu zadovoljiti najosnovnije potrebe.

Jednokratna novčana pomoć ili pomoć u naturi dodjeljuje se pojedincima i porodicama koji se nalaze u stanju trenutne socijalne ugroženosti koju ne mogu samostalno da prevaziđu, posebno kada je riječ o:

 • liječenju teško oboljelog lica ili člana uže porodice, a naročito kada je potrebno izvršiti operaciju vitalnih organa (srca, bubrega, očiju, sluha i sl),
 • liječenju ili oporavku lica ometenih u psihofizičkom razvoju,
 • zadovoljavanju osnovnih životnih potreba,
 • otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, gdje je došlo do oštećenja stambenog objekta (poplava, požara, zemljotresa, odrona i sl),
 • pomoći zbog otpusta iz socijalne ustanove ili zatvora (prestanak smještaja i sl),
 • smrti jednog ili više članova porodice iz porodice socijalno ugroženih kategorija,
 • porodicama kojima je u izuzetno teškim slučajevima potrebna nabavka pokućanstva (šporet, krevet i sl),
 • učešću u troškovima osnovnih komunalnih usluga (priključak vode ili struje),
 • sufinansiranju troškova sanacije neuslovnog stambenog objekta,
 • pomoći za školovanje djece iz socijalno ugroženih porodica i
 • drugim, naročito opravdanim slučajevima.
Napomena

Zahtjevi (Obrazac 1 ili Obrazac 2) sa svom potrebnom dokumentacijom predaju se u Šalter-sali opštine Stanari.

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Za sve potrebne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u Odjeljenju za opštu upravu ili na kontakt-broj: 053/201-810.

Kontakt podaci

Adresa: Stanari bb, 74208 Stanari
Kontakt telefon: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

Dokumenti

Pravilnik za dodjelu JNP

Obrasci

Obrazac 1

Zahtjev za JNP

Obrazac 2

Zahtjev za dodjelu humanitarnog paketa putem javnog poziva

Back To Top