skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JNP za socijalno ugrožene građane

  Jednokratna novčana pomoć ili pomoć u naturi ima za cilj ublažavanje teške materijalne situacije pojedinaca ili porodice koji se iznenada, trenutno, nađu u socijalno nezavidnoj situaciji, koji nisu korisnici prava koja se ostvaruju u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i koji su dospjeli u takvo stanje da ne mogu zadovoljiti najosnovnije potrebe.

  Jednokratna novčana pomoć ili pomoć u naturi dodjeljuje se pojedincima i porodicama koji se nalaze u stanju trenutne socijalne ugroženosti koju ne mogu samostalno da prevaziđu, posebno kada je riječ o:

  • liječenju teško oboljelog lica ili člana uže porodice, a naročito kada je potrebno izvršiti operaciju vitalnih organa (srca, bubrega, očiju, sluha i sl),
  • liječenju ili oporavku lica ometenih u psihofizičkom razvoju,
  • zadovoljavanju osnovnih životnih potreba,
  • otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, gdje je došlo do oštećenja stambenog objekta (poplava, požara, zemljotresa, odrona i sl),
  • pomoći zbog otpusta iz socijalne ustanove ili zatvora (prestanak smještaja i sl),
  • plaćanje dijela troškova sahrane za umrlog člana zajedničkog porodičnog domaćinstva podnosioca zahtjeva, odnosno na zahtjev mjesne zajednice, a za socijalno ugroženog građanina, kao i za plaćanje dijela troškova pogrebnom preduzeću za obavljenu sahranu umrlog lica koji je živio sam, a nema bližih srodnika u visini računa izdatog na ime podnosioca zahtjeva od strane ovlaštenog pogrebnog preduzeća,
  • porodicama kojima je u izuzetno teškim slučajevima potrebna nabavka pokućanstva (šporet, krevet i sl),
  • učešću u troškovima osnovnih komunalnih usluga (priključak vode ili struje),
  • sufinansiranju troškova sanacije neuslovnog stambenog objekta,
  • pomoći za školovanje djece iz socijalno ugroženih porodica,
  • plaćanje dijela troškova liječenja/tretmana u slučaju teške i trajne bolesti obavljenog u zdravstvenim ustanovama RS u visini računa izdatog od strane nadležne zdravstvene ustanove koja je obavila liječenje kroz tretman,
  • nabavku ortotičko-protetičkih pomagala u visini računa izdatog od strane ustanove ovlaštene za izradu ortopedskih pomagala,
  • lica do 25 godina koja boluju od dijabetesa, a za nabavku senzora za kontrolu šećera u krvi,
  • drugim, naročito opravdanim slučajevima.

  Napomena

  Zahtjevi (Obrazac 1 ili Obrazac 2) sa svom potrebnom dokumentacijom predaju se u Šalter-sali opštine Stanari.

  Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

  Za sve potrebne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u Opštinskoj upravi ili na kontakt-broj: 053/201-810.

  Kontakt podaci

  Adresa: Stanari bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefon: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Dokumenti

  Pravilnik za dodjelu jednokratne novčane pomoći iz budžeta Opštine namijenjene socijalno ugroženim kategorijama

  Obrazac 1-Zahtjev za JNP

  Obrazac 2-Zahtjev za dodjelu JNP radi nabavke ogreva (prema javnom pozivu)

  Back To Top