skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Lokacijski uslovi

  Lokacijski uslovi izdaju se za izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, promjenu namjene i legalizaciju:

  • individualnog stambenog objekta bp do 400 m2,
  • individualnog stambenog objekta bp preko 400 m2,
  • individualnog stambeno-poslovnog objekta bp do 400 m2,
  • kolektivnog stambenog objekta,
  • kolektivnog stambeno-poslovnog objekta,
  • poslovnog objekta,
  • objekta komunalne infrastrukture,
  • drugo.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefon: +387 53 201-810

   

  Potrebna dokumentacija

  Uz zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • urbanističko-tehničke uslove i stručno mišljenje ako nema sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koji se dostavljaju u tri primjerka, samo ako se rade van organa nadležnog za poslove uređenja prostora jedinice lokalne samouprave,
  • kopiju katastarskog plana, odnosno ažurnu geodetsku podlogu za predložene trase za infrastrukturne linijske komunalne objekte, ovjerene od organa nadležnog za poslove premjera i katastra,
  • dokaz o legalnosti postojećeg objekta, ukoliko je riječ o legalizaciji, dogradnji, nadogradnji i promjeni namjene postojećeg objekta,
  • opis objekta,
  • saglasnosti na lokaciju objekta predviđene u urbanističko-tehničkim uslovima, na osnovu posebnih zakona, zavisno od vrste i namjene objekta (komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično, ako takve saglasnosti nisu sadržane u urbanističko-tehničkim uslovima, osim ako je područje buduće gradnje obuhvaćeno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja),
  • rješenje o utvrđivanju obaveze sprovođenja procjene uticaja na životnu sredinu i obimu procjene uticaja, ako je njeno sprovođenje obavezno u skladu sa posebnim propisom i
  • idejni projekat i dokaz o vlasništvu ili pravu građenja nad zemljištem za objekte za koje, prema odredbama zakona nije potrebna građevinska dozvola.
  • opštinsku administrativnu taksu na zahtjev i na lokacijske uslove.

  Napomena

  Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju/Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju (kancelarija br. 28), svakim radnim danom, od 07 do 15 časova.

   

  Obrasci

  Zahtjev za lokacijske uslove

  Back To Top