skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Матична канцеларија

Одјељење за општу управу

У Матичној канцеларији Општинске управе општине Станари воде се матичне књиге и књиге држављана, врши упис чињеница о рођењу, браку и смрти и других чињеница, у складу са прописима, те обављају послови у области личног статуса грађана, као и послови регулисани Законом о матичним књигама и подзаконским прописима из ове области. У матичне књиге рођених уписује се рођење, усвојење, признање, односно утврђивање и оспоравање очинства и материнства, продужење родитељског права и старатељства и промјена личног имена (имена и презимена). У матичне књиге умрлих уписује се смрт и судско проглашење несталих лица за умрла. Издају се изводи из матичних књига, увјерења о држављанству и врше све предбиљешке из извјештаја и обавјештења надлежних органа.

Израђује се и води други примјерак (дупликат) матичних књига у електронској форми. Води се посебна евиденција о издатим изводима и увјерењима из матичних књига другог матичног подручја општине – града. По службеној дужности, надлежном суду достављају се смртовнице за сваки упис смрти, као и разни извјештаји из матичних књига, надлежним матичарима у другим општинама.

Такође, достављају се потребни подаци о грађанима, ради уписа и ажурирања бирачких спискова. На захтјев полицијских станица у БиХ и дипломатско-конзуларних представништава БиХ у иностранству, врше се провјере података у матичној књизи рођених и књизи држављана. Користи се и ажурира Централни информациони систем за обраду података у матичним књигама, а кроз апликацију за електронску обраду предмета, примају се, обрађују и просљеђују предмети.

Напомена

Сви захтјеви, везани за матичну канцеларију, предају се у Шалтер салу општине Станари, на шалтеру 1 и 2, сваким радним даном, од 07-15 часова.

 

Матична канцеларија Станари

Адреса: Улица бб, 74208 Станари
Контакт телефони: +387 53 201-810
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

 

Мјесна канцеларија Брестово

Адреса: Брестово бб, 74 208 Станари
Контакт телефони: +387 51 675-615
E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

 

Обрасци

Захтјев за издавање извода-увјерења

Захтјев за исправку података у Матичној књизи вјенчаних

Захтјев за исправку података у Матичној књизи рођених

Захтјев за исправку података у Матичној књизи умрлих

Захтјев за накнадни упис у Матичну књигу вјенчаних

Захтјев за накнадни упис у Матичну књигу умрлих

Захтјев за поништење уписа

Захтјев за промјену личног имена

Захтјев за упис података о држављанству БиХ,РС у матичну књигу рођених по мјесту рођења

Захтјев за упис у МК – рођених лица у књигу рођених у иностранству

Кућна листа

Сагласност

Back To Top