skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Матична канцеларија

  Одјељење за општу управу

  У Матичној канцеларији Општинске управе општине Станари воде се матичне књиге и књиге држављана, врши упис чињеница о рођењу, браку и смрти и других чињеница, у складу са прописима, те обављају послови у области личног статуса грађана, као и послови регулисани Законом о матичним књигама и подзаконским прописима из ове области. У матичне књиге рођених уписује се рођење, усвојење, признање, односно утврђивање и оспоравање очинства и материнства, продужење родитељског права и старатељства и промјена личног имена (имена и презимена). У матичне књиге умрлих уписује се смрт и судско проглашење несталих лица за умрла. Издају се изводи из матичних књига, увјерења о држављанству и врше све предбиљешке из извјештаја и обавјештења надлежних органа.

  Израђује се и води други примјерак (дупликат) матичних књига у електронској форми. Води се посебна евиденција о издатим изводима и увјерењима из матичних књига другог матичног подручја општине – града. По службеној дужности, надлежном суду достављају се смртовнице за сваки упис смрти, као и разни извјештаји из матичних књига, надлежним матичарима у другим општинама.

  Такође, достављају се потребни подаци о грађанима, ради уписа и ажурирања бирачких спискова. На захтјев полицијских станица у БиХ и дипломатско-конзуларних представништава БиХ у иностранству, врше се провјере података у матичној књизи рођених и књизи држављана. Користи се и ажурира Централни информациони систем за обраду података у матичним књигама, а кроз апликацију за електронску обраду предмета, примају се, обрађују и просљеђују предмети.

  Напомена

  Сви захтјеви, везани за матичну канцеларију, предају се у Шалтер салу општине Станари, на шалтеру 1 и 2, сваким радним даном, од 07-15 часова.

   

  Матична канцеларија Станари

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

   

  Мјесна канцеларија Брестово

  Адреса: Брестово бб, 74 208 Станари
  Контакт телефони: +387 51 675-615
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

   

  Обрасци

  Захтјев за издавање извода-увјерења

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи вјенчаних

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи рођених

  Захтјев за исправку података у Матичној књизи умрлих

  Захтјев за накнадни упис у Матичну књигу вјенчаних

  Захтјев за накнадни упис у Матичну књигу умрлих

  Захтјев за поништење уписа

  Захтјев за промјену личног имена

  Захтјев за упис података о држављанству БиХ,РС у матичну књигу рођених по мјесту рођења

  Захтјев за упис у МК – рођених лица у књигу рођених у иностранству

  Кућна листа

  Сагласност

  Back To Top