skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Подстицаји за незапослене породиље

  Новчана помоћ за незапослене породиље

  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ  ПОРОДИЉЕ

  Критеријуми за остваривање права на додјелу новчаних средстава незапосленим мајкама-породиљама су:

  • да је дијете живорођено као прво, друго, треће, четврто или свако наредно дијете,
  • да је мајка незапослена, као и њен брачни/ванбрачни супружник (отац дјетета),
  • да мајка – породиља има држављанство Босне и Херцеговине и пребивалиште на територији општине Станари у моменту рођења дјетета, а отац дјетета да има држављанство Босне и Херцеговине и пребивалиште на територији општине Станари најмање двије године непрекидно прије рођења дјетета,
  • да је датум рођења дјетета од 01.01.2018. године.

  КОМЕ СЕ МОЖЕ ДОДИЈЕЛИТИ НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ?

  Новчана средства додјељују се незапосленим породиљамa за прворођено и другорођено дијете, ако је отац дјетета незапослен, у износу од 400,00 КМ мјесечно, наредних дванаест мјесеци, рачунајући од првог дана наредног мјесеца, од дана подношења захтјева.

  Новчана средства додјељују се незапосленим породиљама за трећерођено, четврторођено и свако наредно дијете, ако је отац дјетета незапослен, у износу од 400,00 КМ мјесечно, наредних осамнаест мјесеци, рачунајући од првог дана наредног мјесеца, од дана подношења захтјева.

  У случају рођења више дјеце у једном породу, право за додјелу новчаних средстава за незапослене породиље има мајка – породиља, за свако дијете појединачно.

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:

  • увјерење о држављанству Босне и Херцеговине за мајку породиљу и оца дјетета,
  • увјерење о пребивалишту мајке породиље и оца дјетета са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта (образац ПБ4А),
  • фотокопије личних карата оба супружника,
  • извод из матичне књиге рођених новорођеног дјетета,
  • извод из матичне књиге рођених претходно рођене дјеце,
  • фотокопија текућег рачуна мајке породиље (уколико је отворен у банци),
  • потврда Завода за запошљавање да се супружници (мајка породиља и отац дјетета) налазе на евиденцији Завода за запошљавање у моменту рођења дјетета, или други доказ о незапослености (потврда о редовном школовању, фотокопија здравствене књижице и сл).

  Сви документи који се достављају морају бити оригинали или овјерене фотокопије. 

   СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА ОТАЦ ДЈЕТЕТА ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ

   Ако право на новчану помоћ остварује отац, поред доказа прописаних Правилником, уз захтјев прилаже и један од сљедећих доказа за мајку дјетета/дјеце:

  • извод из матичне књиге умрлих за мајку дјетета/дјеце,
  • увјерење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дијете/дјецу,
  • одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права или пословне способности,
  • уверење надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку дјетета/дјеце.

  Једнократна новчана помоћ за новорођену дјецу

  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЈЕЦУ БЕЗ ОБЗИРА НА МАТЕРИЈАЛНИ СТАТУС ПОРОДИЦЕ

  Мајка породиља, која у текућој години роди дијете (за прво и друго дијете), има право на исплату једнократне новчане помоћи за опрему новорођеног дјетета, у износу од 500,00 КМ.

  Мајка која роди треће, четврто и свако наредно дијете, има право на исплату новчане помоћи за опрему новорођене дјеце, у износу од 1.000,00 КМ.

  Мајка, која у текућој години, у било којем периоду, роди близанце-тројке, има право на исплату новчане помоћи за опрему новорођене дјеце, у износу од 1.500,00 КМ.

  У случају рођења више дјеце у једном породу, право за додјелу једнократне новчане помоћи има мајка – породиља за свако дијете појединачно.

  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАВЕДЕНОГ ПРАВА

  Критеријуми за остваривање права на додјелу једнократне новчане помоћи родитељима новорођеног дјетета су:

  • да је дијете живорођено као прво, друго, треће, четврто или свако наредно дијете,
  • да мајка – породиља има држављанство Босне и Херцеговине и пребивалиште на територији општине Станари у моменту рођења дјетета, а отац дјетета да има држављанство Републике Српске и пребивалиште на територији општине Станари најмање двије године непрекидно прије рођења дјетета,
  • да је датум рођења дјетета од 01.01.2018. године

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

   Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:

  • увјерење о држављанству Босне и Херцеговине за мајку породиљу и оца дјетета,
  • увјерење о пребивалишту/боравишту мајке породиље и оца дјетета са подацима о свим адресама које се воде у евиденцији пребивалишта/боравишта (образац ПБ4А),
  • фотокопије личних карата оба супружника,
  • извод из матичне књиге рођених новорођеног дјетета,
  • извод из матичне књиге рођених претходно рођене дјеце,
  • фотокопија текућег рачуна мајке породиље (уколико је отворен у банци).

  Сви документи који се достављају морају бити оригинали или овјерене фотокопије. 

   СЛУЧАЈЕВИ У КОЈИМА ОТАЦ ДЈЕТЕТА ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ

  Право на једнократну новчану помоћ, за опрему новорођене дјеце остварује отац дјетета, односно усвојилац дјетета уколико мајка није жива, уколико је напустила дијете, или је из објективних разлога спријечена да непосредно брине о дјетету, односно када је одлуком надлежног органа дијете повјерено оцу на заштиту и васпитање.Ако право остварује отац, поред доказа прописаних Правилником, уз захтјев прилаже и један од сљедећих доказа за мајку дјетета/дјеце:

  • извод из матичне књиге умрлих за мајку дјетета/дјеце,
  • увјерење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дијете/дјецу,
  • одлуку надлежног суда да је мајка лишена родитељског права или пословне способности,
  • уверење надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку дјетета/дјеце.

  Напомена

  НАПОМЕНА: Сви документи који се достављају морају бити оригинални или овјерене фотокопије. Непотпуни захтјеви се неће узети у разматрање. За све додатне информације, можете се обратити Одјељењу за општу управу, сваким радним даном од 07 до 15 часова.

  Контакт подаци

  Адреса: Станари бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810
  E-mail: opstauprava@opstinastanari.com

  Документи

  Правилник о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу

  Правилник о измјенама и допунама Правилника за незапослене породиље и новорођену дјецу

  Обрасци

  Захтјев за новчану помоћ за незапослене породиље

  Захтјев за новчану помоћ за новорођену дјецу

  Back To Top