skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Pristup informacijama

Zakonom o slobodi pristupa informacijama (član 4), utvrđeno je pravo pristupa informacijama, koje su pod kontrolom javnog organa, svakom fizičkom i pravnom licu, odnosno obaveza javnog organa da te informacije, kao „javno dobro“, učini dostupnim široj javnosti.

Sve informacije, kojima raspolažu načelnik opštine, Skupština opštine i Opštinska uprava opštine Stanari, u načelu su dostupne na zahtjev svakog lica. Ograničenja u pogledu ustupanja informacija, moguća su samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

Kontakt podaci

Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 53 201-810
El. pošta:opstauprava@opstinastanari.com

 

KAKO DO INFORMACIJA?

Pristup informacijama može se ostvariti putem podnošenja pismenog zahtjeva na propisanom obrascu. Pravo pristupa informacijama se može ostvariti na sljedeće načine:

 • neposredan uvid u informaciju,
 • umnožavanje informacije,
 • dostavljanje informacije na kućnu adresu, u pisanoj ili elektronskoj formi.

Zahtjev za pristup informacijama stranka podnosi javnom organu, za koji ona smatra da je nadležan i da je u posjedu informacije. Za slučaj da opštinski organ nije nadležan po konkretnom pitanju, dužan je, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, zahtjev stranke proslijediti nadležnom javnom organu, a o istom, pismeno obavijestiti stranku. Ukoliko opštinski organ ne može ustupiti informaciju, zbog ograničenja u pristupu informacijma, koje su predviđene Zakonom, stranka će u zakonskom roku dobiti rješenje sa pismenim obrazloženjem i navođenjem razloga zbog kojih se informacija ne može ustupiti. Javni organ nije ovlašćen da ispituje opravdanost podnošenja zahtjeva za informaciju ili da traži obrazloženje zahtjeva.

Informacije, na koje se odmah može dobiti odgovor su:

 • informacije o referentu zaduženom za predmet,
 • informacije o kretanju predmeta,
 • informacije o toku postupka koji se vodi,
 • informacije o bitnim rokovima,
 • informacije o već objavljenim aktima ili informacijama,
 • ostale informacije, koje su u datom trenutku na raspolaganju službeniku za odnose sa javnošću, ili nadležnom organu, a nema nikakvih dilema da bi mogle biti ograničene u pogledu odstupanja, prema odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama.

KOJE SU VRSTE INFORMACIJA IZUZETE OD OBJAVLJIVANJA?

ZOSPI dozvoljava javnim organima da traže izuzetak od objavljivanja informacija u tri slučaja:

 1. objavljivanjem informacija osnovano se može očekivati izazivanje značajne štete legitimnim funkcijama vlade (npr. nacionalna bezbjednost, odbrana, sprečavanje kriminala ili javna bezbjednost),
 2. objavljivanje informacija bi naškodilo povjerljivim komercijalnim interesima treće strane,
 3. tražena informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost trećeg lica.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Informacije i podatke, po navedenim stavkama, stranke mogu dobiti podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu (Zahtjev za slobodan pristup informacijama). Ukoliko se stranka odluči za podnošenje pismenog zahtjeva, on će biti rješavan po postupku koji je propisan zakonom, u okviru rokova koji su takođe propisani zakonom.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na propisanom obrascu, u Šalter sali opštine Stanari.

Napomena

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti zaposlenima u Opštinskoj upravi, svakim radnim danom od 07-15 časova.

 

Obrasci i dokumenti

Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Back To Top