skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Registracija preduzetnika

Fizičko lice, koje namjerava da obavlja preduzetničku djelatnost podnosi neposredno, poštom ili elektronskim putem, zahtjev nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za poslove privrede, na čijem području želi imati sjedište.

Preduzetnička djelatnost može se obavljati kao osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje.
Fizičko lice, koje nije u radnom odnosu, obavlja preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje.
Fizičko lice može obavljati preduzetničku djelatnost, kao dopunsko zanimanje, isključivo ličnim radom, najduže do polovine sedmičnog punog radnog vremena, pod uslovom da je u radnom odnosu kod drugog poslodavca sa punim radnim vremenom.

Kontakt podaci

Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
Kontakt telefoni: +387 53 201-810
El. pošta: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

Fizičko lice, koje je u radnom odnosu na nekim drugim poslovima, student, korisnik penzije, kao i u drugim slučajevima, kada posebnim propisima nije drugačije urađeno, može, kao dodatno zanimanje, da registruje preduzetničku djelatnost, ako zaposli lice koje ispunjava uslove za obavljanje tražene djelatnosti.

Fizičko lice može registrovati sezonsko obavljanje preduzetničke djelatnosti najduže na period do šest mjeseci, u toku jedne kalendarske godine.

Preduzetnik može obavljati jednu ili više djelatnosti, od kojih je jedna pretežna, ako ispunjava uslove za njihovo obavljanje.

Pretežnu djelatnost, prilikom podnošenja zahtjeva za obavljanje preduzetničke djelatnosti, određuje preduzetnik.

Pretežna djelatnost je ona djelatnost prema kojoj preduzetnik ostvaruje najveće učešće u ukupnom prihodu.

Fizičko lice, odnosno preduzetnik, koji podnese zahtjev za registraciju obavljanja preduzetničke djelatnosti ili za promjenu podataka o poslovanju, odgovara za tačnost datih podataka i priloženih dokaza uz zahtjev.

Potrebna dokumentacija

 • popunjen obrazac zahtjeva,
 • ovjerena fotokopija lične karte,
 • dokaz da licu, podnosiocu zahtjeva za registraciju nije pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Osnovnog suda),
 • potvrda iz Poreske uprave da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza,
 • opštinska administrativna taksa.

Preduzetnik prestaje da obavlja djelatnost odjavom ili po sili zakona.

Zahtjev za odjavu obavljanja djelatnosti podnosi se pisanim putem, prije prestanka rada, kod registracionog organa koji donosi rješenje o prestanku obavljanja djelatnosti i briše preduzetnika iz registra.

Ako u zahtjevu za odjavu nije naveden datum prestanka obavljanja djelatnosti, prestanak se utvrđuje danom podnošenja zahtjeva za prestanak obavljanja djelatnosti i ne može se utvrditi retroaktivno.

Preduzetnik je dužan da:

 • u poslovnom prostoru ili za vrijeme obavljanja djelatnosti posjeduje rješenje o registraciji,
 • odobrenu djelatnost obavlja kvalitetno, u skladu sa propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom,
 • na vidnom mjestu da istakne radno vrijeme i da ga se pridržava,
 • kupcu, odnosno korisniku usluga izda račun o prodatoj robi, odnosno izvršenim uslugama,
 • garantuje kvalitet proizvoda, odnosno usluga i otkloni nedostatke ili nadoknadi pričinjenu štetu kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga, u skladu sa važećim propisima ili standardima,
 • vodi propisanu evidenciju o obavljanju djelatnosti,
 • prijavi promjenu poslovnog sjedišta,
 • proizvodi propisane mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine, koje se odnose na obavljanje registrovanih djelatnosti,
 • zaključi ugovor sa radnikom, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima, kojima se uređuju radni odnosi,
 • prijavi vođenje poslovanja posredstvom poslovođe i obavijesti registracioni organ u slučaju nepostojanja uslova za obavljanje preduzetničke djelatnosti.
Napomena

Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za privredu i finansije, Odsjek za privredu, poljoprivredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj (kancelarija br. 27), svakim radnim danom, od 07-15 časova.

 

Obrasci i dokumenti

Obrazac SP1

Back To Top