skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Prijava korupcije

Korupcija u savremenom društvu, a naročito u zemljama u tranziciji česta je pojava i kao takva tema je na vrhu interesovanja već nekoliko godina  u stručnoj i široj javnosti, a njene pogubne posljedice vidljive su za privredu, ali i za društvo u cjelini. Neophodnost djelotvornog i sveobuhvatnog suprostavljanja zahtijeva usklađene napore i aktivnosti vlasti i građana, kao i svakog pojedinog sektora javnog života. Zbog toga, borba protiv korupcije treba da postane dio opšteg društvenog plana i široko prihvaćenog sistema mjera i aktivnosti za njeno suzbijanje. Naravno, uspjeh borbe protiv korupcije ne zavisi samo od javnih institucija, već i od većeg broja činilaca, i to je proces koji ima permanentan karakter. U tom kontekstu, nije dovoljan samo deklarativan pristup, već praktična realizacija usvojenih normi ponašanja svih zainteresovanih subjekata.

U skladu sa tim, opština Stanari donijela je Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Opštinskoj upravi opštine Stanari, kojim se uređuju pitanja podnošenja, prijema i evidentiranja prijave korupcije, postupanje sa prijavom korupcije, zaštita prava prijavioca korupcije, prava i obaveze načelnika opštine i zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Stanari u vezi sa prijavom korupcije, odlučivanje po prijavi korupcije, kao i druga pitanja koja su od značaja za prijavu korupcije i zaštitu prava prijavioca korupcije u Opštinskoj upravi.

Dokumenti i obrasci

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije

Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije putem aplikacije APK

Obrazac za prijavu korupcije

Plan integriteta opštine Stanari

Back To Top