skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Građevinske dozvole

  Rješenje o grđevinskoj dozvoli je upravni akt na osnovu kojeg se može pristupiti izgradnji, dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji ili sanaciji objekta.

  Osnova za izdavanje građevinske dozvole je Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske, br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i projektna dokumentacija.

  Građevinskoj dozvoli prethodi izdavanje lokacijskih uslova, osim za objekte za koje je članom 125. Zakona suprotno propisano.

  Prije predavanja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole investitor je dužan da izradi projektnu dokumentaciju, odnosno glavni projekat, reviziju projektne dokumentacije za objekte za koje je to propisano zakonom (svi objekti osim stambenih i stambeno-poslovnih objekata BGP manje od 200 m2), kao i projekat vanjskog uređenja i elaborat o geotehničkim i geomehaničkim karakteristikama zemljišta za objekte veće od 400 m2. Projektnu dokumentaciju izrađuje izabrana projektantska kuća koja ispunjava uslove za izradu iste, a prema vlastitom cjenovniku. Reviziju projektantske dokumentacije ne može da vrši lice koje je učestvovalo u izradi iste.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810

  Potrebna dokumentacija i troškovi

  POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Lokacijski uslovi,
  2. Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima,
  3. Glavni projekat u tri primjerka,
  4. Revizija glavnog projekta, za objekte za koje je to zakonom propisano,
  5. Ekološka dozvola ukoliko se radi o objektima koji mogu uticati na životnu sredinu, a koju izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju ili Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
  6. Protivpožarna saglasnost i elaborat zaštite od požara,
  7. Elaborat  o geotehničkim i geomehaničkim karakteristikama zemljišta za objekte za koje je to zakonom propisano,
  8. Projekat vanjskog uređenja za objekte za koje je to zakonom propisano
  9. Poljoprivredna saglasnost za pretvaranje zemljišta u građevinsko koju izdaje Odjeljenje za privredu i finansije Opštine Stanari,
  10. Saglasnosti komunalnih preduzeća na projektnu dokumentaciju (elektroenergetska saglasnost, saglasnost za priključak na put, saglasnost za priključak na vodovodnu mrežu i druge saglasnosti predviđene posebnim uslovima),
  11. Dokaz o uplati naknade za RUGIPP (0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova),
  12. Dokaz o uplati rente,
  13. Dokaz o uplati opštinske administrativne takse,
  14. Drugi dokaze propisane posebnim uslovima.

  TROŠKOVI

  Ukupni troškovi izdavanja građevinske dozvole nisu fiksni i zavise od uslova u kojima se gradi, a obuhvataju:

  • Troškove izrade tehničke dokumentacije određene cjenovnikom izabrane projektantske kuće,
  • Troškove revizije projektne dokumentacije određene cjenovnikom odabranog revidenta,
  • Troškove izdavanje saglasnosti komunalnih preduzeća određene cjenovnicima nadležnih komunalnih preduzeća,
  • Troškove pretvaranja zemljišta u građevinsko (troškovi variraju u zavisnosti od kulture, klase i kvadrature),
  • Troškove izdavanja ekološke dozvole (propisane Zakonom o zaštiti životne sredine i Odlukom o opštinskim administrativnim taksama),
  • Troškove naknade za RUGIPP koji iznose 0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova,
  • Troškove na ime naknade jednokratne rente za šta se donosi posebno rješenje, a kao osnovica za izračun koristi se 0,5%, 1% ili 1,5% (u zavisnosti od zone u kojoj se objekat nalazi) prosječne građevinske cijene po 1m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora, koja za 2021. godinu iznosi 587,47 KM, što se množi sa koeficijentom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (koji za Opštinu Stanare iznosi 1) i korisnom površinom objekta,
  • Troškove opštinske administrativne takse koji zavise od predračunske vrijednosti objekta i iznose:
   • za objekte predračunske vrijednosti do 50 000 KM -20 KM,
   • za objekte predračunske vrijednosti od 50 000-100 000 KM-30 KM,
   • za objekte predračunske vrijednosti veće od 100 000 KM: 0,05% predračunske vrijednosti, a maksimalno 1 000 KM.

  Rok za rješavanje potpunog zahtjeva (priložena kompletna i tehnički ispravna dokumetacija) je 7 dana.

  Građevinska dozvola vrijedi 3 godine od dana izvršnosti rješenja.

  Napomena

  Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju/Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju (kancelarija br. 28), svakim radnim danom, od 07 do 15 časova.

   

  Obrasci i dokumenti

  Zahtjev za građevinsku dozvolu

  Zakon o uređenju prostora i građenju

  Back To Top