skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Građevinske dozvole

  Građevinska dozvola izdaje se za izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, promjenu namjene i legalizaciju:

  • individualnog stambenog objekta,
  • individualnog stambeno-poslovnog objekta,
  • kolektivnog stambenog objekta,
  • kolektivnog stambeno-poslovnog objekta,
  • poslovnog objekta,
  • objekta komunalne infrastrukture,
  • ostalo.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810

  Potrebna dokumentacija

  1. Lokacijske uslove za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina veća od 400 m2;
  2. Urbanističko-tehničke uslove i stručno mišljenje;
  3. Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima:
   • zemljišno-knjižni uložak:
    • posjedovni list i
    • kopiju katastarskog plana sa identifikacijom – ne starije od šest mjeseci,
   • ugovor ili odluku nadležnog organa pogodnu kao osnov za sticanje prava vlasništva ili prava građenja u korist investitora,
   • ugovor o zajedničkom građenju zaključen sa vlasnikom zemljišta ili nepokretnosti;
   • posebnu odluka Vlade koja se donosi na osnovu Zakona o eksproprijaciji, a kojom se dozvoljava ulazak u posjed eksproprisanih nepokretnosti prije konačnosti rješenja, ukoliko se radi o izdavanju građevinske dozvole za objekte od opšteg interesa,
   • ugovor zaključen sa Vladom ili jedinicom lokalne samouprave i ugovor o javno-privatnom partnerstvu zaključen sa javnim partnerom, u skladu sa posebnim zakonom, u slučaju date koncesije ili povjeravanja komunalne djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom, ili kada je radi ostvarivanja javno-privatnog partnerstva državno zemljište uneseno kao osnivački kapital u novoosnovano privredno društvo.
  4. Glavni projekat u tri primjerka,
  5. Izvještaj o reviziji tehničke dokumentacije u skladu sa članom 114. Zakona o uređenju prostora i građenju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 40/13),
  6. Izvještaj i potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ukoliko je rađen po propisima drugih zemalja – član 102. stav 4. Zakona o uređenju prostora i građenju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 40/13),
  7. Ekološku dozvolu, ako je potrebna, ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine,
  8. Saglasnosti nadležnih komunalnih preduzeća koja upravljaju komunalnom infrastrukturom, javnih preduzeća koja upravljaju javnom infrastrukturom i slično, kada je to određeno posebnim propisima (elektroenergetska saglasnost, protivpožarna saglasnost i sl),
  9. Druge dokaze određene posebnim zakonima,
  10. Opštinsku administrativnu taksu u iznosu od 2,00 KM na zahtjev i opštinsku administrativnu taksu na rješenje u iznosu od:
   • za objekte čija je predračunska vrijednost do 50.000,00 KM – 20,00 KM,
   • za objekte čija je predračunska vrijednost od 50.001,00 KM do 100.000,00 KM – 30,00 KM,
   • za objekte čija je predračunska vrijednost preko 100.000,00 KM, 0,1%, ali ne više od 1.000,00 KM.

  Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.

  NAPOMENA: Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na građevinskom zemljištu koje je u vlasništvu više lica dostavlja se izvod iz javne evidencije o nepokretnostima i ugovor o međusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta, zaključen u skladu sa posebnim zakonom. Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izvođenje radova na objektu koji je u vlasništvu više lica dostavlja se izvod iz javne evidencije i ugovor zaključen u skladu sa posebnim zakonom.

  Napomena

  Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju/Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju (kancelarija br. 3), svakim radnim danom, od 07 do 15 časova.

   

  Obrasci i dokumenti

  Zahtjev za građevinsku dozvolu

  Zakon o uređenju prostora i građenju

  Back To Top