skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

Грађевинскe дозволe

  Рјешење о грђевинској дозволи је управни акт на основу којег се може приступити изградњи, доградњи, надоградњи, реконструкцији или санацији објекта.

  Основа за издавање грађевинске дозволе је Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и пројектна документација.

  Грађевинској дозволи претходи издавање локацијских услова, осим за објекте за које је чланом 125. Закона супротно прописано.

  Прије предавања захтјева за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да изради пројектну документацију, односно главни пројекат, ревизију пројектне документације за објекте за које је то прописано законом (сви објекти осим стамбених и стамбено-пословних објеката БГП мање од 200 м2), као и пројекат вањског уређења и елаборат о геотехничким и геомеханичким карактеристикама земљишта за објекте веће од 400 м2. Пројектну документацију израђује изабрана пројектантска кућа која испуњава услове за израду исте, а према властитом цјеновнику. Ревизију пројектантске документације не може да врши лице које је учествовало у изради исте.

  Контакт подаци

  Адреса: Улица бб, 74208 Станари
  Контакт телефони: +387 53 201-810

  Потребна документација и трошкови

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. Локацијски услови,
  2. Доказ о ријешеним имовинско-правним односима,
  3. Главни пројекат у три примјерка,
  4. Ревизија главног пројекта, за објекте за које је то законом прописано,
  5. Еколошка дозвола уколико се ради о објектима који могу утицати на животну средину, а коју издаје Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију или Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
  6. Противпожарна сагласност и елаборат заштите од пожара,
  7. Елаборат  о геотехничким и геомеханичким карактеристикама земљишта за објекте за које је то законом прописано,
  8. Пројекат вањског уређења за објекте за које је то законом прописано
  9. Пољопривредна сагласност за претварање земљишта у грађевинско коју издаје Одјељење за привреду и финансије Општине Станари,
  10. Сагласности комуналних предузећа на пројектну документацију (електроенергетска сагласност, сагласност за прикључак на пут, сагласност за прикључак на водоводну мрежу и друге сагласности предвиђене посебним условима),
  11. Доказ о уплати накнаде за РУГИПП (0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова),
  12. Доказ о уплати ренте,
  13. Доказ о уплати општинске административне таксе,
  14. Други доказе прописане посебним условима.

  ТРОШКОВИ

  Укупни трошкови издавања грађевинске дозволе нису фиксни и зависе од услова у којима се гради, а обухватају:

  • Трошкове израде техничке документације одређене цјеновником изабране пројектантске куће,
  • Трошкове ревизије пројектне документације одређене цјеновником одабраног ревидента,
  • Трошкове издавање сагласности комуналних предузећа одређене цјеновницима надлежних комуналних предузећа,
  • Трошкове претварања земљишта у грађевинско (трошкови варирају у зависности од културе, класе и квадратуре),
  • Трошкове издавања еколошке дозволе (прописане Законом о заштити животне средине и Одлуком о општинским административним таксама),
  • Трошкове накнаде за РУГИПП који износе 0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова,
  • Трошкове на име накнаде једнократне ренте за шта се доноси посебно рјешење, а као основица за израчун користи се 0,5%, 1% или 1,5% (у зависности од зоне у којој се објекат налази) просјечне грађевинске цијене по 1м2 корисне површине стамбеног и пословног простора, која за 2021. годину износи 587,47 КМ, што се множи са коефицијентом развијености јединице локалне самоуправе (који за Општину Станаре износи 1) и корисном површином објекта,
  • Трошкове општинске административне таксе који зависе од предрачунске вриједности објекта и износе:
   • за објекте предрачунске вриједности до 50 000 КМ -20 КМ,
   • за објекте предрачунске вриједности од 50 000-100 000 КМ-30 КМ,
   • за објекте предрачунске вриједности веће од 100 000 КМ: 0,05% предрачунске вриједности, а максимално 1 000 КМ.

  Рок за рјешавање потпуног захтјева (приложена комплетна и технички исправна докуметација) је 7 дана.

  Грађевинска дозвола вриједи 3 године од дана извршности рјешења.

  Напомена

  За све додатне информације, грађани се могу обратити запосленима у просторијама Општинске управе, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију/Одсјек за просторно планирање, грађење и документацију (канцеларија бр. 28), сваким радним даном, од 07 до 15 часова.

   

  Обрасци и документи

  Захтјев за грађевинску дозволу

  Закон о уређењу простора и грађењу

  Back To Top