skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Upotrebne dozvole

  Izgrađeni objekat se ne može koristiti odnosno staviti u upotrebu prije nego što nadležni organ rješenjem izda upotrebnu dozvolu, a na osnovu prethodno izvršenog tehničkog pregleda.

  Tehnički pregled se vrši po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građeviskom dozvolom. Upotrebna dozvola se može izdati i za dio objekta koji predstavlja zasebnu tehničku i funkcionalnu cjelinu, prije završetka izgradnje cijelog objekta. Postupak izdavanja upotrebne dozvole je regulisan odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13, 106/15, 3/16, i 84/19).

  Prije predavanja zahtjeva za odobrenje za upotrebu investitor je u obavezi da izvrši geodetsko snimanje objekta, kao i svih podzemnih instalacija (elektro, vodovodnih, hidrantske i kanalizacione mreže). Investitor je dužan da pribavi izjave lica odgovornih za građenje i nadzor.

  Ukoliko su vršene promjene koje je zahtijevaju izmjenu građevinske dozvole, investitor je dužan izraditi i projekat izvedenog stanja.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810

  Potrebna dokumentacija

  Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta (a i naknadno) koji se predaje na šalteru protokola Opštinske uprave, investitor je dužan da priloži:

  • Građevinsku dozvolu i izmijenjenu građevinsku dozvolu (ukoliko je došlo do izmjena)
  • Geodetski snimak objekta
  • Potvrdu o izvršenom snimanju podzemnih instalacija (vodovodnih, kanalizacionih, elektroinstalacija i hidrantske mreže)
  • Izjavu izvođača o kvalitetu izvedenih radova
  • Izjavu nadzora
  • Saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim uslovima
  • Energetski certifikat zgrade (osim za objekte koji se članom 96 Zakona izuzimaju)
  • Protivpožarnu saglasnost (za objekte za koje je to zakonom propisano)
  • Dokaz o uplati troškova tehničkog pregleda
  • Dokaz o uplati opštinske administrativne takse
  • Izvještaj komisije za tehnički pregled objekta
  • Zapisnik komisije za tehnički pregled objekta

  Nakon dostavljanja kompletne dokumentacije, organ čija je nadležnost izdavanje odobrenja za upotrebnu donosi rješenje kojim se povjeravaju poslovi tehničkog pregleda izabranom pravnom licu sa važeće liste pravnih lica za učešće u radu komisije za tehnički pregled objekta.

  Nakon formiranja komisije, investitor je dužan najkasnije na dan tehničkog pregleda dostaviti komisiji na uvid sljedeću dokumentaciju:

  • Građevinsku dozvolu sa glavnim projektom i izmijenjenim projektom, ukoliko je rađen
  • Dokaze o kvalitetu radova
  • Građevinski dnevnik
  • Građevinsku knjigu
  • Knjigu inspekcija
  • Dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivnosti konstrukcije
  • Ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u zavisnosti od vrste objekta.

  Nakon izvršenog tehničkog pregleda, komisija formira zapisnik i izvještaj o obavljenom tehničkom pregledu koje je investitor dužan dostaviti organu zaduženom za izdavanje upotrebne dozvole, nakon čega mu se izdaje rješenje o upotrebnoj dozvoli.

  TROŠKOVI

  Troškovi odobrenja za upotrebnu dozvolu obuhvataju:

  • Troškove tehničkog pregleda koji zavise od vrste objekta, a propisani su Odlukom o naknadama za obavljanje poslova tehničkog pregleda („Službeni glasnik opštine Stanari, br. 8/19)
  • Troškove opštinske administrativne takse koji iznose:
  • 20 KM za individualno-stambene, stambeno-poslovne, pomoćne i privremene objekte
  • 30 KM za objekte male privrede, zanatskih radionica, skladišta, poljoprivrednih i infrastrukturnih objekata
  • 50 KM za kolektivno stanovanje, kolektivne stambeno-poslovne i industrijske objekte,
  • 100 KM za ugostiteljske objekte sa prenoćištem, noćne barove, disko klubove i benzinske pumpe.

  Rok za rješavanje potpunog zahtjeva (dostavljena kompletna i tehnički ispravna dokumentacija) je 15 dana.

  Napomena

  Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju/Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju (kancelarija br. 28), svakim radnim danom, od 07 do 15 časova.

  Obrasci i dokumenti

  Zahtjev za upotrebnu dozvolu

  Back To Top