skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

Upotrebne dozvole

  Upotrebna dozvola izdaje se za:

  • individualni stambeni objekat bp do 400 m2,
  • individualni stambeni objekat bp preko 400 m2,
  • individualni stambeno-poslovni objekat bp do 400 m2,
  • kolektivni stambeni objekat,
  • kolektivni stambeno-poslovni objekat,
  • poslovni objekat,
  • objekat komunalne infrastrukture,
  • drugo.

  Kontakt podaci

  Adresa: Ulica bb, 74208 Stanari
  Kontakt telefoni: +387 53 201-810

  Potrebna dokumentacija

  1. Ovjerena fotokopiju odobrenja za građenje,
  2. Posjedovni list ili ZKI (Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove PJ Doboj),
  3. Dokaz o izvršenom geodetskom snimanju objekta (ovlaštena geodetska organizacija), ili kopija plana, ako je objekat uplanjen u katastarskom operatu (Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove-PJ Doboj),
  4. Dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija za veće objekte,
  5. Saglasnost na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima,
  6. Izjavu izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata iz člana 60. stav 2. Zakona,
  7. Izvještaj nadzornog organa,
  8. Energetski certifikat zgrade,
  9. Stručni nalaz o mjerenju elektroinstalacija i gromobranske instalacije (izdaje ovlašteno preduzeće),
  10. Opštinska administrativna taksa u iznosu od:
   • individualni stambeni objekti, stambeno-poslovni, pomoćni i privremeni objekti – 20,00 KM,
   • objekti kolektivnog stanovanja, kolektivnih-stambeno poslovnih, poslovnih i industrijskih objekata – 50,00 KM,
   • ugostiteljskih objekata sa prenoćištem, noćnih barova, disko klubova i benzinskih pumpi – 100,00 KM,
   • objekti male privrede, zanatskih radionica, skladišta, poljoprivrednih i infrastrukturnih objekata – 200,00 KM.
  11. Prilikom tehničkog prijema investitor, odnosno vlasnik objekta dužan je da obezbijedi prisustvo učesnika u građenju;
  12. Investitor, odnosno vlasnik objekta dužan je da, najkasnije na dan tehničkog pregleda, komisiji za tehnički pregled dostavi na uvid sljedeću dokumentaciju:
   • građevinsku dozvolu sa glavnim projektom na osnovu kojeg je izdata dozvola i projekat izvedenog stanja, ukoliko je izrađen,
   • dokaze o kvalitetu radova, građevinskih proizvoda i opreme,
   • dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima i rezultatima testiranja nosivosti konstrukcije, ako se posebnim propisima testiranje zahtijeva,
   • građevinski dnevnik,
   • građevinsku knjigu, za one objekte za koje je propisana obaveza njenog vođenja,
   • knjigu isnpekcije,
   • ostalu dokumentaciju propisanu posebnim propisima zavisno od vrste objekta.

  NAPOMENA

  Saglasnosti na upotrebu objekta, utvrđene posebnim zakonima pribavljaju se u postupku poslije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta, i to: saglasnost na sprovedene mjere zaštite od požara, vodoprivredna dozvola, ekološka dozvola, sanitarna saglasnost – zavisno od vrste objekta.

  Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji

  Napomena

  Za sve dodatne informacije, građani se mogu obratiti zaposlenima u prostorijama Opštinske uprave, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju/Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju (kancelarija br. 3), svakim radnim danom, od 07 do 15 časova.

  Obrasci i dokumenti

  Zahtjev za upotrebnu dozvolu

  Lista fizičkih i pravnih lica koja imaju pravo na učešće u radu komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Stanari

  Back To Top