skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈНП за социјално угрожене грађане

  Једнократна новчана помоћ или помоћ у натури има за циљ ублажавање тешке материјалне ситуације појединаца или породице који се изненада, тренутно, нађу у социјално незавидној ситуацији, који нису корисници права која се остварују у складу са Законом о социјалној заштити…

  Радна књижица

   Радна књижица је јавна исправа, која садржи податке о: држављанству, називу општине на чијем је подручју издата, серијском и регистарском броју, мјесту и датуму издавања, имену и презимену, датуму и мјесту рођења, завршеној школи, односно стручном оспособљавању и усавршавању, радном…

   Пријава корупције

    Корупција у савременом друштву, а нарочито у земљама у транзицији честа је појава и као таква тема је на врху интересовања већ неколико година  у стручној и широј јавности, а њене погубне посљедице видљиве су за привреду, али и за…

    Подстицаји за незапослене породиље

     КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ  ПОРОДИЉЕ Критеријуми за остваривање права на додјелу новчаних средстава незапосленим мајкама-породиљама су: да је дијете живорођено као прво, друго, треће, четврто или свако наредно дијете, да је мајка незапослена, као и…

     Једнократна новчана помоћ за вантјелесну оплодњу

      Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити лица којима је, у вези са планирањем породице, признато право на једну процедуру асистиране репродукције на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а испуњавају сљедеће услове: да имају пријављено пребивалиште на подручју општине…

      Приступ информацијама

       Законом о слободи приступа информацијама (члан 4), утврђено је право приступа информацијама, које су под контролом јавног органа, сваком физичком и правном лицу, односно обавеза јавног органа да те информације, као „јавно добро“, учини доступним широј јавности.

       Одобрење за вршење превоза

        Одобрење о вршењу превоза за властите потребе, може се издати у оквиру превоза властитих пољопривредних производа. За одобрење о вршењу превоза за властите потребе, у оквиру превоза властитих пољопривредних производа, потреби су сљедећи документи:

        Регистрација предузетника

         Физичко лице, које намјерава да обавља предузетничку дјелатност подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев надлежном органу јединице локалне самоуправе за послове привреде, на чијем подручју жели имати сједиште.

         Еколошкe дозволe

          Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу…

          Употребнe дозволe

           Изграђени објекат се не може користити односно ставити у употребу прије него што надлежни орган рјешењем изда употребну дозволу, а на основу претходно извршеног техничког прегледа.

           Технички преглед се врши по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених грађевиском дозволом. Употребна дозвола се може издати и за дио објекта који представља засебну техничку и функционалну цјелину, прије завршетка изградње цијелог објекта. Поступак издавања употребне дозволе је регулисан одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16, и 84/19).

           Прије предавања захтјева за одобрење за употребу инвеститор је у обавези да изврши геодетско снимање објекта, као и свих подземних инсталација (електро, водоводних, хидрантске и канализационе мреже). Инвеститор је дужан да прибави изјаве лица одговорних за грађење и надзор.

           Уколико су вршене промјене које је захтијевају измјену грађевинске дозволе, инвеститор је дужан израдити и пројекат изведеног стања.

           Контакт подаци

           Адреса: Улица бб, 74208 Станари
           Контакт телефони: +387 53 201-810

           Потребна документација

           Уз захтјев за издавање одобрења за употребу објекта (а и накнадно) који се предаје на шалтеру протокола Општинске управе, инвеститор је дужан да приложи:

           • Грађевинску дозволу и измијењену грађевинску дозволу (уколико је дошло до измјена)
           • Геодетски снимак објекта
           • Потврду о извршеном снимању подземних инсталација (водоводних, канализационих, електроинсталација и хидрантске мреже)
           • Изјаву извођача о квалитету изведених радова
           • Изјаву надзора
           • Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним условима
           • Енергетски цертификат зграде (осим за објекте који се чланом 96 Закона изузимају)
           • Противпожарну сагласност (за објекте за које је то законом прописано)
           • Доказ о уплати трошкова техничког прегледа
           • Доказ о уплати општинске административне таксе
           • Извјештај комисије за технички преглед објекта
           • Записник комисије за технички преглед објекта

           Након достављања комплетне документације, орган чија је надлежност издавање одобрења за употребну доноси рјешење којим се повјеравају послови техничког прегледа изабраном правном лицу са важеће листе правних лица за учешће у раду комисије за технички преглед објекта.

           Након формирања комисије, инвеститор је дужан најкасније на дан техничког прегледа доставити комисији на увид сљедећу документацију:

           • Грађевинску дозволу са главним пројектом и измијењеним пројектом, уколико је рађен
           • Доказе о квалитету радова
           • Грађевински дневник
           • Грађевинску књигу
           • Књигу инспекција
           • Документацију о извршеним испитивањима и резултатима тестирања носивности конструкције
           • Осталу документацију дефинисану посебним прописима у зависности од врсте објекта.

           Након извршеног техничког прегледа, комисија формира записник и извјештај о обављеном техничком прегледу које је инвеститор дужан доставити органу задуженом за издавање употребне дозволе, након чега му се издаје рјешење о употребној дозволи.

           ТРОШКОВИ

           Трошкови одобрења за употребну дозволу обухватају:

           • Трошкове техничког прегледа који зависе од врсте објекта, а прописани су Одлуком о накнадама за обављање послова техничког прегледа („Службени гласник општине Станари, бр. 8/19)
           • Трошкове општинске административне таксе који износе:
           • 20 КМ за индивидуално-стамбене, стамбено-пословне, помоћне и привремене објекте
           • 30 КМ за објекте мале привреде, занатских радионица, складишта, пољопривредних и инфраструктурних објеката
           • 50 КМ за колективно становање, колективне стамбено-пословне и индустријске објекте,
           • 100 КМ за угоститељске објекте са преноћиштем, ноћне барове, диско клубове и бензинске пумпе.

           Рок за рјешавање потпуног захтјева (достављена комплетна и технички исправна документација) је 15 дана.

           Локацијски услови

            Локацијски услови издају се за изградњу, доградњу, надоградњу, реконструкцију, санацију, промјену намјене и легализацију:

            Борачко-инвалидска заштита

             Корисницима права сматрају се: сви демобилисани борци, ратни војни инвалиди, логораши, чланови породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида, којима је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право по важећим законима.

             Грађевинскe дозволe

              Рјешење о грђевинској дозволи је управни акт на основу којег се може приступити изградњи, доградњи, надоградњи, реконструкцији или санацији објекта.

              Подстицаји у пољопривреди

               Право на новчане подстицаје у пољопривреди имају корисници са подручја општине Станари, који обављају пољопривредну производњу на подручју општине Станари.

               Матична канцеларија

                Овјера потписа, преписа и рукописа. Издавање извода из матичних књига, увјерења о држављанству. Врше све предбиљешке из извјештаја и обавјештења надлежних органа.
                Back To Top