skip to Main Content
Добродошли у Станаре Мапа

ЈНП за социјално угрожене грађане

Једнократна новчана помоћ или помоћ у натури има за циљ ублажавање тешке материјалне ситуације појединаца или породице који се изненада, тренутно, нађу у социјално незавидној ситуацији, који нису корисници права која се остварују у складу са Законом о социјалној заштити…

Радна књижица

Радна књижица је јавна исправа, која садржи податке о: држављанству, називу општине на чијем је подручју издата, серијском и регистарском броју, мјесту и датуму издавања, имену и презимену, датуму и мјесту рођења, завршеној школи, односно стручном оспособљавању и усавршавању, радном…

Пријава корупције

Корупција у савременом друштву, а нарочито у земљама у транзицији честа је појава и као таква тема је на врху интересовања већ неколико година  у стручној и широј јавности, а њене погубне посљедице видљиве су за привреду, али и за…

Подстицаји за незапослене породиље

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ  ПОРОДИЉЕ Критеријуми за остваривање права на додјелу новчаних средстава незапосленим мајкама-породиљама су: да је дијете живорођено као прво, друго, треће, четврто или свако наредно дијете, да је мајка незапослена, као и…

Једнократна новчана помоћ за вантјелесну оплодњу

Право на додјелу једнократне новчане помоћи могу остварити лица којима је, у вези са планирањем породице, признато право на једну процедуру асистиране репродукције на терет средстава обавезног здравственог осигурања, а испуњавају сљедеће услове: да имају пријављено пребивалиште на подручју општине…

Приступ информацијама

Законом о слободи приступа информацијама (члан 4), утврђено је право приступа информацијама, које су под контролом јавног органа, сваком физичком и правном лицу, односно обавеза јавног органа да те информације, као „јавно добро“, учини доступним широј јавности.

Одобрење за вршење превоза

Одобрење о вршењу превоза за властите потребе, може се издати у оквиру превоза властитих пољопривредних производа. За одобрење о вршењу превоза за властите потребе, у оквиру превоза властитих пољопривредних производа, потреби су сљедећи документи:

Регистрација предузетника

Физичко лице, које намјерава да обавља предузетничку дјелатност подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев надлежном органу јединице локалне самоуправе за послове привреде, на чијем подручју жели имати сједиште.

Еколошкe дозволe

Еколошка дозвола је писана одлука, која има за циљ висок ниво заштите животне средине у цјелини, преко заштите ваздуха, воде и земљишта. Еколошка дозвола је интегрални документ, јер је у њој интегрисано спречавање и контрола загађења. Према Закону о просторном уређењу…

Употребнe дозволe

Сагласности на употребу објекта, прибављају се у поступку послије подношења захтјева за издавање одобрења за употребу објекта, и то: сагласност на спроведене мјере заштите од пожара, водопривредна дозвола, еколошка дозвола, санитарна сагласност - зависно од врсте објекта.

Локацијски услови

Локацијски услови издају се за изградњу, доградњу, надоградњу, реконструкцију, санацију, промјену намјене и легализацију:

Борачко-инвалидска заштита

Корисницима права сматрају се: сви демобилисани борци, ратни војни инвалиди, логораши, чланови породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида, којима је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право по важећим законима.

Грађевинскe дозволe

Грађевинска дозвола издаје се за изградњу, доградњу, надоградњу, реконструкцију, санацију, промјену намјене и легализацију:

Подстицаји у пољопривреди

Право на новчане подстицаје у пољопривреди имају корисници са подручја општине Станари, који обављају пољопривредну производњу на подручју општине Станари.

Матична канцеларија

Овјера потписа, преписа и рукописа. Издавање извода из матичних књига, увјерења о држављанству. Врше све предбиљешке из извјештаја и обавјештења надлежних органа.
Back To Top