skip to Main Content
Dobrodošli u Stanare Mapa

JNP za socijalno ugrožene građane

Jednokratna novčana pomoć ili pomoć u naturi ima za cilj ublažavanje teške materijalne situacije pojedinaca ili porodice koji se iznenada, trenutno, nađu u socijalno nezavidnoj situaciji, koji nisu korisnici prava koja se ostvaruju u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti…

Radna knjižica

Radna knjižica je javna isprava, koja sadrži podatke o: državljanstvu, nazivu opštine na čijem je području izdata, serijskom i registarskom broju, mjestu i datumu izdavanja, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, završenoj školi, odnosno stručnom osposobljavanju i usavršavanju, radnom…

Prijava korupcije

Korupcija u savremenom društvu, a naročito u zemljama u tranziciji česta je pojava i kao takva tema je na vrhu interesovanja već nekoliko godina  u stručnoj i široj javnosti, a njene pogubne posljedice vidljive su za privredu, ali i za…

Podsticaji za nezaposlene porodilje

KRITERIJUMI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA NEZAPOSLENE  PORODILJE Kriterijumi za ostvarivanje prava na dodjelu novčanih sredstava nezaposlenim majkama-porodiljama su: da je dijete živorođeno kao prvo, drugo, treće, četvrto ili svako naredno dijete, da je majka nezaposlena, kao i…

Jednokratna novčana pomoć za vantjelesnu oplodnju

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći mogu ostvariti lica kojima je, u vezi sa planiranjem porodice, priznato pravo na jednu proceduru asistirane reprodukcije na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a ispunjavaju sljedeće uslove: da imaju prijavljeno prebivalište na području opštine…

Pristup informacijama

Zakonom o slobodi pristupa informacijama (član 4), utvrđeno je pravo pristupa informacijama, koje su pod kontrolom javnog organa, svakom fizičkom i pravnom licu, odnosno obaveza javnog organa da te informacije, kao „javno dobro“, učini dostupnim široj javnosti.

Odobrenje za vršenje prevoza

Odobrenje o vršenju prevoza za vlastite potrebe, može se izdati u okviru prevoza vlastitih poljoprivrednih proizvoda. Za odobrenje o vršenju prevoza za vlastite potrebe, u okviru prevoza vlastitih poljoprivrednih proizvoda, potrebi su sljedeći dokumenti:

Registracija preduzetnika

Fizičko lice, koje namjerava da obavlja preduzetničku djelatnost podnosi neposredno, poštom ili elektronskim putem, zahtjev nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za poslove privrede, na čijem području želi imati sjedište.

Ekološke dozvole

Ekološka dozvola je pisana odluka, koja ima za cilj visok nivo zaštite životne sredine u cjelini, preko zaštite vazduha, vode i zemljišta. Ekološka dozvola je integralni dokument, jer je u njoj integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. Prema Zakonu o prostornom uređenju…

Upotrebne dozvole

Saglasnosti na upotrebu objekta, pribavljaju se u postupku poslije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta, i to: saglasnost na sprovedene mjere zaštite od požara, vodoprivredna dozvola, ekološka dozvola, sanitarna saglasnost - zavisno od vrste objekta.

Lokacijski uslovi

Lokacijski uslovi izdaju se za izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, promjenu namjene i legalizaciju:

Boračko-invalidska zaštita

Korisnicima prava smatraju se: svi demobilisani borci, ratni vojni invalidi, logoraši, članovi porodica poginulih boraca i umrlih vojnih invalida, kojima je pravosnažnim rješenjem nadležnog organa priznat status i pravo po važećim zakonima.

Građevinske dozvole

Građevinska dozvola izdaje se za izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, promjenu namjene i legalizaciju:

Podsticaji u poljoprivredi

Pravo na novčane podsticaje u poljoprivredi imaju korisnici sa područja opštine Stanari, koji obavljaju i koji namjeravaju da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju na području opštine. Pravo na novčane podsticaje u poljoprivredi ostvaruje korisnik kroz podršku proizvodnji i dohotku.

Matična kancelarija

Ovjera potpisa, prepisa i rukopisa. Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu. Vrše sve predbilješke iz izvještaja i obavještenja nadležnih organa.
Back To Top